Author: | Category: News, Przepisy |

Kontrole odpoczynku w kabinie pojazdu we Francji przybierają na sile

Francuskie służby kontrolne rozpoczęły intensywne i szczegółowe kontrole odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. W przypadku stwierdzenia odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu na terenie Francji przewoźnik może otrzymać wysokie kary.

 

pobyt w kabinie Francja

W jaki sposób przeprowadzana będzie identyfikacja kontrolowanych pojazdów i kierowców?

Walka z nielojalną konkurencją społeczną

Francuskie przepisy dotyczące kwestii odbioru regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Francji wynikają z postanowień artykułu 15 ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. o zwalczaniu nielojalnej konkurencji społecznej. Celem tej ustawy jest między innymi zapewnienie kierowcom odpowiednich warunków życiowych niezależnie od ich miejsca zamieszkania oraz wykonywania pracy. Ustawa umożliwia również ściganie pracodawców, którzy wykorzystują pojazdy ciężarowe jako stałe miejsca noclegowe dla zatrudnianych kierowców.

Uwaga!!! Ustawa obowiązuje na terytorium Francji wszystkich kierowców, bez względu na ich narodowość, pracodawcę lub kraj, w którym zarejestrowany został pojazd. Postanowienia ustawy odnoszą się również do przewoźników świadczących usługi na podstawie umowy AETR. Przepisy nie obowiązują jedynie w odniesieniu do lekkich pojazdów dostawczych o masie nieprzekraczającej 3,5 ton.

Obowiązki kierowców i firm transportowych

Zgodnie z przepisami kierowcy muszą spędzać okres regularnego odpoczynku tygodniowego (45-godzinne przerwy) poza ich pojazdem. Jedynie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku i dzienne okresy odpoczynku mogą być spędzane przez kierowcę (w zależności od jego wyboru) w zaparkowanym samochodzie wyposażonym w odpowiednie miejsce do snu.

Firmy transportowe muszą organizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli oni przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku. Pracodawcy są także zobowiązani do zapewnienia właściwych miejsc zakwaterowania, umożliwiających kierowcom korzystanie z odpowiednich warunków higieny i komfortu podczas spędzania ich okresów regularnego odpoczynku tygodniowego poza miejscem zamieszkania. Jednocześnie pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zaparkowanych pojazdów wraz z ich ładunkiem, również w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, przez cały przysługujący kierowcy okres odpoczynku. Przewoźnicy powinny wydawać także swoim kierowcom odpowiednie zalecenia i przeprowadzać okresowe kontrole dotyczące przestrzegania postanowień niniejszych przepisów.

Obowiązuje zasada odpowiedzialności pracodawcy za wszelkie wykroczenia popełnione przez kierowcę, nawet jeżeli miały one miejsce na terytorium innego Kraju członkowskiego lub położonego poza terytorium Unii. Dotyczy to zarówno kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorstwo jak i podwykonawców. W razie naruszenia tych przepisów pracodawcy może grozić jeden rok pozbawienia wolności i 30 000 € grzywny.

Czynności kontrolne

Do tej pory kontrole w tym zakresie były sporadyczne. Niedawno jednak ministerstwo właściwe ds. transportu oraz Francuskie stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych FNTR poinformowały o wzmożeniu przestrzegania przepisów przyjętego dekretu w ramach rutynowych czynności kontrolnych przy drodze.

Czynności kontrolne są przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich pojazdów poruszających się na terenie kraju, niezależnie od ich pochodzenia. Jeżeli stwierdzone zostanie, że kierowca znajduje się w okresie swojego regularnego odpoczynku tygodniowego, jego obecność w pojeździe stanowi wystarczający element dowodowy dla stwierdzenia, że nie spędza on okresu regularnego odpoczynku tygodniowego poza pojazdem.

W praktyce w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przewoźnik może otrzymać maksymalną karę w wysokości 1 500 €; w powtarzających się przypadkach 3 000 €. Ostateczną wysokość kary zasądza jednak właściwy sąd na podstawie przeprowadzonego śledztwa.

Podsumowując

Francja już jakiś czas temu wprowadziła zmiany w brzmieniu kodeksu transportowego zakazując kierowcom zawodowym odbioru odpoczynku tygodniowego w kabinie samochodu. Francuskie służby właśnie zaczynają „na poważnie” weryfikować, czy kierowcy stosują się do tych przepisów i nie robią sobie weekendów na parkingach. Powyższe przepisy mają zastosowanie do wszystkich kierowców tj. francuskich i zagranicznych firm transportowych.