Author: | Category: News, Przepisy |

Leasing ma bardzo duże znaczenie gospodarcze; także w branży transportowej jest on uznanym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem służącym finansowaniu nabywanych pojazdów. Dzięki leasingowi można korzystać z przedmiotu leasingu przez określony czas i na określonych warunkach, angażując w to niewielki kapitał (wynagrodzenie jest świadczeniem ustalonym z góry a płatności rozłożone są w czasie). Dodatkowo procedura leasingowa jest łatwiejsza i mniej czasochłonna (niż ma to miejsce w przypadku np. kredytu) a umowę można negocjować. Zaletą umowy leasingowej są też korzyści podatkowe (możliwość odliczenia podatku VAT) oraz fakt, że leasing nie obniża zdolności kredytowej. Co więcej, wraz z usługą leasingową klient może dostać wiele innych bonusów, takich jak serwisowanie, karty paliwowe, ubezpieczenie assistance czy samochód zastępczy. Nie dziwi zatem, że wielu przewoźników decyduje się na wzięcie samochodów w leasing.

 

leasing pojazdów

Niestety jak się często okazuje w praktyce nie ma idealnych warunków wynajmu pojazdów. Na co zatem należy zwrócić uwagę podpisując umowę długoterminową aby uniknąć pułapek i zbędnych kosztów?

Elementy konieczne w umowie

Leasing transportowy to uproszczona procedura na finansowanie zakupu nowych i używanych środków transportu drogowego takich jak: ciągniki samochodowe, samochody ciężarowe, pojazdy z zabudowami, samochody specjalistyczne, naczepy i przyczepy.

Do otrzymania leasingu na samochód ciężarowy wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy, dokumentu tożsamości oraz, jeśli wymaga tego procedura, dokumentów finansowych.

Zgodnie z art. 709(2) k.c. umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W umowie muszą znaleźć się następujące elementy:

  • zobowiązanie finansującego do nabycia określonej rzeczy od oznaczonej osoby, na warunkach określonych w umowie leasingu,
  • obowiązek finansującego do oddania rzeczy korzystającemu na czas oznaczony,
  • zobowiązanie korzystającego do zapłacenia finansującemu wynagrodzenia w ustalonych ratach.

Ponadto strony muszą określić w umowie leasingu wartość rat leasingowych oraz terminy płatności.

Uwaga!!! Jeżeli po wykonaniu umowy leasingu ma nastąpić przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zobowiązanie to musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Korzystający może żądać przeniesienia własności nieruchomości w terminie miesiąca od upływu terminu oznaczonego w umowie (chyba, że strony uzgodniły inny). Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota wykupu.

Pułapki leasingu, czyli jak zabezpieczyć interes firmy by nie wpaść w kłopoty?

Decyzji o zawarciu umowy leasingu nie należy podejmować pochopnie. Należy za to dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy umowy (OWUL) aby ominąć ewentualne pułapki. W dużych firmach powinien zrobić to dyrektor finansowy lub prawnik. Na pewno warto też przeanalizować ofertę kilku firm leasingowych.

Przed podpisaniem umowy leasingowej należy koniecznie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji danej firmy, gdyż może okazać się, że za różnego rodzaju operacje trzeba będzie dodatkowo zapłacić np. za cesję umowy leasingowej na osobę trzecią, za zmianę terminu spłaty, za odnowienie umowy po wypowiedzeniu, opłatę za wezwanie do zapłaty, za zgodę na to, aby wyleasingowanym pojazdem mógł jeździć więcej niż jeden pracownik, za upoważnienie do wyjazdu za granicę wyleasingowanym autem, za przekroczenie limitu kilometrowego zapisanego w umowie, za nadmierne eksploatowanie pojazdu lub za opóźnienie w zwrocie finansowanego środka trwałego. Niektóre elementy umów mogą być naprawdę bardzo kontrowersyjne dlatego warto zwrócić uwagę na to, ile takich niestandardowych postanowień zapisano w kontrakcie.

Wypowiedzenie umowy

Umowę leasingu może wypowiedzieć tylko finansujący i tylko w przypadkach określonych w ustawie:

  1. gdy mimo upomnienia na piśmie korzystający narusza obowiązek utrzymywania rzeczy w należytym stanie (nie dokonuje konserwacji, napraw),
  2. gdy mimo upomnienia na piśmie korzystający w sposób niezgodny z przeznaczeniem używa rzeczy i pobiera z niej pożytki (np. czyni w rzeczy zmiany niewynikające z przeznaczenia rzeczy),
  3. gdy mimo upomnienia na piśmie nie usuwa zmian dokonanych w rzeczy bez zgody finansującego,
  4. gdy leasingobiorca oddaje rzecz do używania osobie trzeciej bez zgody leasingodawcy,
  5. gdy korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej i bezskutecznie upłynął dodatkowy termin wyznaczony przez finansującego.

Często leasingobiorca jest zmuszony do zerwania umowy np. gdy nastąpi szkoda całkowita w wyniku wypadku, kradzież oraz kiedy firma nie jest w stanie spłacić rat ze względu na kłopoty finansowe. Leasingobiorca nie może anulować umowy bez żadnych konsekwencji. W umowie należy określić zatem następstwa takich sytuacji – kto będzie ponosił wówczas koszty i w jakiej wysokości oraz terminy rozwiązania kontraktu.

Warto zadbać wcześniej o to aby w umowie był zapis, iż w przypadku kradzieży auta kontrakt ulegnie rozwiązaniu w chwili otrzymania decyzji o umorzeniu dochodzenia od prokuratury, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia kradzieży auta. Warto sprecyzować też co dalej w przypadku, gdy samochód ulegnie wypadkowi lub kolizji. Rozwiązanie umowy powinno w tym przypadku nastąpić z chwilą otrzymania od ubezpieczyciela decyzji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, ale nie dłużej niż po 30 dniach od szkody. Zapisy te powinny znaleźć się w umowie łącznie z informacją czy leasingodawca może domagać się dodatkowych płatności, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Podsumowując

Wzięcie samochodu w leasing jest zabiegiem często stosowanym przez przedsiębiorstwa transportowe, gdyż rozwiązanie to ma niewątpliwie wiele zalet. Proste procedury, niski koszt i korzyści podatkowe to tylko niektóre z nich.

Pamiętać należy jednak o tym, że leasingodawca jest w dalszym ciągu właścicielem „wypożyczanego” samochodu, a leasingobiorca staje się jedynie jego użytkownikiem. Ceny pojazdów wziętych w leasing są też wyższe niż w przypadku normalnego zakupu (nawet o 10%) a sankcje w przypadku zalegania ze spłatą rat surowe. Konieczność spłaty rat leasingowych nierzadko istnieje nawet w sytuacji utraty przedmiotu leasingu. Podczas użytkowania pojazdu może czekać na nas również wiele innych pułapek, dlatego warto wcześniej dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy kontraktu aby zabezpieczyć się przed rozczarowaniem i ewentualnymi, nieprzyjemnymi niespodziankami.