Author: | Category: News |

List przewozowy – cztery ważne funkcje dokumentuList przewozowy to potwierdzenie zawarcia umowy przewozu towaru. Powinien określać w jakich warunkach ładunek powinien być transportowany, niestety nadal jego ważność nie jest brana pod uwagę przez przewoźników.

WSZYSTKIE nieprawidłowe zapisy w liście przewozowym działają na niekorzyść przewoźnika, gdyż każdy szczegół zapisany w dokumencie brany jest pod uwagę w momencie pojawienia się roszczenia wobec przedsiębiorstwa wykonującego usługi transportowe. Nie ma gotowego wzoru w oparciu o który można by sporządzać list przewozowy, pewne natomiast jest, że każdy list powinien zawierać następujące informacje:

 • Miejsce i datę jego wystawienia
 • Nazwę i adres nadawcy w tym nr telefonu kontaktowego i adres e-mail
 • Nazwę i adres przewoźnika
 • Nazwę i adres odbiorcy w tym nr telefonu kontaktowego i adres e-mail
 • Określenie rodzaju towaru (powszechnie stosowane) i sposobu jego pakowania, w przypadku towarów niebezpiecznych ogólnie przyjęte określenie
 • Liczbę sztuk, ich cechy i numery
 • Wagę lub ilość towaru
 • Koszty związane z przewozem
 • Instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych, itp.
 • Oświadczenie, że przewóz podlega przepisom Konwencji CMR
  Dodatkowo można wpisać:
 • Zakaz przeładunku
 • Koszty, jakie nadawca przejmuje na siebie
 • Zadeklarowaną wartość towaru
 • Instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki
 • Wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi

ZAWSZE należy pamiętać o podpisach na liście przewozowym, które potwierdzą prawidłowość wpisanych do niego danych.
Wypełniony z należytą starannością list przewozowy może mieć istotne znaczenie w momencie podjęcia postępowania odszkodawczego lub windykacyjnego wobec stron umowy.
1. Funkcja dowodowa
List przewozowy to potwierdzenie zawarcia umowy przewozu, jej warunków oraz przyjęcie ładunku przez przewoźnika. Jeśli list jest jedynym stworzonym dokumentem dla danego przewozu, to przewoźnik stosując się do informacji nich zawartych będzie mógł łatwo wybronić się z zarzutów uszkodzenia towaru, przeładowania pojazdu, czy nieprawidłowego opakowania.
2. Funkcja legitymacyjna
O takiej funkcji listu przewozowego możemy mówić, gdy posiadania pierwszego egzemplarza umożliwia nadawcy lub odbiorcy dochodzenie roszczeń i rozporządzania przesyłką. Jeśli posiada go nadawca, wówczas jest on uprawniony do wstrzymania przewozu, zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru, a także do wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście. To prawo wygasa w momencie, kiedy drugi egzemplarz listu przekazany zostaje odbiorcy.
3. Funkcja instrukcyjna
Jeśli w trakcie przewozu dojdzie do problemów z transportem, to list przewozowy powinien być wskazówką do tego, jak powinien postępować przewoźnik.
4. Funkcja informacyjna
Ta funkcja sprowadza się do informacji zawartych w liście na temat przewozu.
Prawidłowo wypełniony list przewozowy powinien spełniać wszystkie wymienione wyżej funkcje. Podczas każdego przewozu należy go starannie wypełnić, by zawrzeć wszelkie niezbędne, a nierzadko przydatne informacje.