Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Tego dnia wszedł w życie ratyfikowany przez Polskę „Protokół do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)” z dnia 5 lipca 1978 r.

Według dotychczas obowiązujących zapisów (art. 23. pkt 3. Konwencji) w przypadku utraty towaru przewoźnik zobowiązany był do wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie mogła przekroczyć równowartości 25 złotych franków szwajcarskich za kilogram brakującej wagi brutto.

Protokół wprowadził nowy przelicznik w rozliczaniu odszkodowań z tytułu przewozu towarów. Złoty frank został zastąpiony przez międzynarodową umowną jednostkę rozrachunkową o nazwie SDR.
Górna granica odpowiedzialności przewoźnika za utracony towar została ustalona na 8,33 SDR za kilogram brutto brakującego towaru.
Aktualna wartość SDR jest publikowana przez NBP w bieżących tabelach kursów walut (http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html).
Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu ujednolicenie polskich przepisów, dostosowanie ich do międzynarodowych standardów i uproszczenie zasad rozliczeń między przewoźnikami drogowymi a ich klientami.

Źródła: http://solaris.botm.gov.pl, http://www.unece.org