Author: | Category: News, Przepisy |

Chcesz zająć się przewozem materiałów niebezpiecznych? Nie możesz zapomnieć o doradcy.

sos

 

Każdy przewoźnik, który decyduje się na przewóz towarów objętych umową europejską ADR jest zobowiązany do zatrudnienia bądź wynajęcia na własny koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Co istotne, obowiązek ten zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku nałożony jest także na przedsiębiorców zajmujących załadunkiem lub rozładunkiem materiałów niebezpiecznych.

Doradcą zostać może osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która nie była karana, ukończyła kurs uprawniający do pełnienia obowiązków wynikających z objętego stanowiska i zdała państwowy egzamin przed komisją, która działa przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Przewoźnik nie może traktować doradcy jako zła koniecznego, kogoś kto będzie utrudniał mu świadczenie usług. Rola doradcy jest zupełnie inna, dlatego też warto się przyjrzeć zakresowi jego działań. Należą do nich przede wszystkim:

 

  •  nadzorowanie wszystkich czynności, które są związane z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych,
  •  dopilnowanie, by transport ładunku był zgodny z obowiązującymi przepisami,
  •  planowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa transportu,
  •  przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa,
  •  opracowanie raportów ze zdarzeń powypadkowych.

 

Co ważne, doradcą może zostać właściciel przedsiębiorstwa lub wyznaczony i skierowany na kurs pracownik firmy.

W Polsce stanowisko doradcy jest nadal nowością. W Niemczech ta funkcja istnieje już od ponad 15 lat. Wszelkie kontrole prowadzone przez ITD, bądź Inspekcję Pracy wskazują, że przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych a zatrudniające doradców, zdecydowanie rzadziej dopuszczają się naruszeń przepisów zawartych w umowie ADR. Polscy doradcy muszą zdać jeden najtrudniejszych w całej Europie egzamin państwowy, niestety nie jest od nich wymagane doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie zakresu wiedzy. Warto zadbać, aby doradca zatrudniony w firmie w sposób oczywisty i bezpośredni miał wpływ na standardy bezpieczeństwa transportowanych ładunków. Jeśli przewoźnik będzie wśród swoich pracowników zatrudniał kompetentnego doradcę, który już na etapie załadunku i przygotowania dokumentów związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych dopilnuje prawidłowości działań zgodnych z przepisami ADR, wówczas przedsiębiorca może być spokojny o jakiekolwiek kontrole.