Author: | Category: Przepisy |

Zdobyć Certyfikat uprawniający do działalności przewozowej nie jest łatwo. Rozporządzenie unijne w tej sprawie, jasno określa jakim zakresem wiedzy powinien posługiwać się chętny do uzyskania certyfikatu.

brama hali

A czy Ty wiesz, jakie informacje należy posiadać przystępując do egzaminu? Zgodnie z zapisami Rozporządzenia poziom wiedzy powinien odpowiadać temu uzyskanemu w trakcie obowiązkowej edukacji, która została uzupełniona szkoleniem zawodowym lub technicznym.

I tak do uzyskana Certyfikatu Kompetencji Zawodowych potrzebna jest wiedza w dziedzinach:

 1. Prawa cywilnego:
 • należy znać rodzaje umów najczęściej zawieranych w transporcie drogowym, prawa i obowiązki Stron umowy ,
 • posiadać umiejętność prawnego negocjowania warunków przewozu,
 • znać zakres odpowiedzialności wynikającej z umowy i być w stanie rozpatrzeć roszczenie zleceniodawcy w tym zakresie
 • znać najważniejsze zapisy wynikające z Konwencji CMR
 1. Prawa handlowego:
 • znać zasady dotyczące prowadzenia działalności transportowej oraz konsekwencje upadłości firmy
 • posiadać wiedzę na temat różnego rodzaju spółek, ich zakładania i działania
 1. Prawa socjalnego:
 • Znajomość instytucji społecznych związanych z transportem drogowym, między innymi mowa tu o związkach zawodowych, inspektorach pracy czy radach pracowniczych
 • Wiedza na temat zakresu obowiązków pracodawcy w ramach ubezpieczenia społecznego pracowników
 • Znajomość zapisów w umowach o pracę – obowiązki stron, warunki i czas pracy, urlop, wynagrodzenie, itp.,
 • Znajomość przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynku, pracy
 1. Prawa podatkowego:
 • Podatek VAT od usług transportowych
 • Podatek od pojazdów silnikowych
 • Podatek od pojazdów użytkowych, opłaty drogowe, itp.
 • Podatek dochodowy
 1. Działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa:
 • Znajomość posługiwania się wekslami, czekami, kartami kredytowymi, itp.
 • Posiadać wiedzę dotyczącą uzyskiwania kredytów różnego rodzaju
 • Wiedzieć, co to jest bilans i w jaki sposób go sporządzić
 • Potrafić opracować budżet
 • Być w stanie policzyć koszty wynikające z użytkowania jednego pojazdu na określonym odcinku trasy
 • Posiadać wiedzę z zakresu marketingu, reklamy, public relations,
 • Ocenić rentowność przedsiębiorstwa
 • Być w stanie opracować budżet
 • Znać koszty generowane przez przedsiębiorstwo
 • Znajomość różnego rodzaju ubezpieczeń
 1. Dostęp do rynku:
 • Znajomość przepisów związanych z zarobkowym wykonywaniem usług transportowych, w tym dostęp do zawodu, wymagane zezwolenia, itp. oraz z zakładaniem przedsiębiorstwa transportowego
 • Wiedza na temat formalności granicznych, dokumentów T i karnetów TIR
 • Sporządzanie planów transportowych
 1. Techniczne normy i aspekty działalności:
 • Znajomość przepisów obowiązujących w krajach unijnych, a dotyczących masy i wymiaru pojazdów
 • Znajomość różnych technik przewozu
 • Wiedza na temat przewozu materiałów niebezpiecznych, przewozu zwierząt, szybko psujących się artykułów i umiejętność ich zastosowania
 • Dopasować pojazd do specyfiki prowadzonej działalności
 • Znać zagadnienia związane z homologacją, rejestracją itp. pojazdu
 1. Bezpieczeństwo drogowe:
 • Wiedzieć jakimi kwalifikacjami powinien okazać się kierowca
 • Sporządzać instrukcje dla kierowców
 • Ustanowić procedury w razie wypadku
 • Posiadać wiedzę na temat mocowania ładunku
 • Podstawowa znajomość układu sieci dróg w Unii Europejskiej

 

Po zdobyciu wiedzy na powyższe tematy wnioskodawca chcąc uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest zobowiązany przystąpić do egzaminu państwowego składającego się z części pisemnej w formie testu wielokrotnego wyboru oraz ćwiczeń praktycznych. Państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia również egzaminu ustnego.

Jak widać droga do prowadzenia działalności transportowej jest trudna i wymaga przede wszystkim bardzo dużej wiedzy od przewoźnika.