Author: | Category: Informacje, Przepisy |

certyfikatJak zdobyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy to dokument, który potwierdza posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia działalności pod kątem transportu drogowego. Jest on też wymagany dla kierowników transportu w tego rodzaju firmach. Posiadanie Certyfikatu uprawnia również do uzyskania licencji transportowej. Co jeszcze należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Rodzaje certyfikatów

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym muszą zdać egzamin państwowy. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni wykazać się wiedzą z różnych grup tematycznych; w szczególności z prawa cywilnego w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, prawa handlowego, prawa socjalnego, prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego, prawa międzynarodowego dotyczącego transportu rzeczy i osób (w przypadku ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym), działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku, norm technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu, technicznych aspektów prowadzenia działalności oraz bezpieczeństwa drogowego.

Wyróżniamy 4 rodzaje certyfikatów dla przedsiębiorców wykonujących: krajowy transport drogowy osób, międzynarodowy transport drogowy osób, krajowy transport drogowy rzeczy (powyżej 3,5 tony) międzynarodowy transport drogowy rzeczy (powyżej 3,5 tony).

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) na wniosek osoby przystępującej do egzaminu pisemnego albo osoby ubiegającej się o zwolnienie z egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć do Instytutu podanie o wydanie certyfikatu (dostępne także na stronie internetowej www.its.waw.pl) oraz kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat w wysokości 800 PLN; co najmniej 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Kandydat ubiegający się o zwolnienie z całości albo z części egzaminu pisemnego dołącza do wniosku również dyplom studiów wyższych ukończonych wraz z suplementem do

dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, świadectwo studiów podyplomowych oraz deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku kandydata przystępującego do egzaminu, Instytut wysyła pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie i zakresie egzaminu. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na egzaminie; każda kolejna spowoduje pobranie na rzecz Instytutu opłaty za egzamin.

 

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym określa Zarządzenie nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zakres zagadnień objętych egzaminem określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

ITS tworzy i wykorzystuje do egzaminowania jednolitą, poufną, komputerową bazę pytań testowych i zadań egzaminacyjnych, z której są losowane indywidualne zestawy egzaminacyjne dla każdego kandydata.

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminacyjnego. Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy (może być poprawna więcej niż jedna odpowiedź). Zadanie egzaminacyjne natomiast składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Łączny czas egzaminu to 4 godziny (po 2 godziny na każdą część).

Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kandydat ma prawo powtórnie przystąpić do egzaminu po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin.

Instytut wysyła kandydatowi w terminie do 28 dni od daty egzaminu, certyfikat kompetencji zawodowych, a w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, zawiadomienie zawierające liczbę uzyskanych punktów z testu i zadania egzaminacyjnego oraz wynik końcowy egzaminu.

Uwaga!!! W przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych, jego posiadacz jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Instytutu o tym fakcie.

 

Kursy przygotowujące

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dość trudny i obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Trzeba na pewno dobrze orientować się w takich dokumentach jak: kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, o czasie pracy kierowców. Wymagana jest też umiejętność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, znajomość przepisów i rozporządzeń dotyczących ruchu drogowego, transportu rzeczy i osób.

Warto zatem wcześniej przygotować się do egzaminu na podstawie gotowych testów lub skorzystać z możliwości wzięcia udziału w kilkudniowym, płatnym kursie. Dzięki szkoleniu można uczestniczyć w wykładach, rozwiązywać testy i zadania problemowe pod okiem fachowców. Testy i kursy przygotowywane są w oparciu o akty prawne i ustawy.

Uwaga!!! ITS nie prowadzi szkoleń przygotowujących do egzaminów. Współpracuje za to z ośrodkami szkolenia przewoźników w całym kraju.

 

Podsumowując

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wymagany dla wszystkich, którzy są na etapie otwierania firmy transportowej lub spedycyjnej oraz osób chcących zawodowo zarządzać transportem przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania tego dokumentu jest zdanie egzaminu państwowego. Aby zaliczyć egzamin kandydat musi posiadać niezbędne wiadomości z szeroko rozumianej branży TSL. Uzyskanie certyfikatu wymaga zatem wykazania się ogromną wiedzą i praktyką niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej. Certyfikat wydawany jest bezterminowo.