Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

 

Każdy kierowca zawodowy, firma transportowa czy spedycyjna zna termin „ubezpieczenie OCP”. Jest to ważna umowa, którą co rok dla własnego bezpieczeństwa powinni zawrzeć z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym. Nadmienię, iż tzw. OCP nie jest obowiązkowe.

Czym jednak dokładnie jest ubezpieczenie OC przewoźnika? Co dokładnie daje, a czego nie? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w tym krótkim poradniku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego chroni Ubezpieczonego od przyjęcia do wydania powierzonego ładunku odbiorcy. Sam zakres ochrony ubezpieczeniowej mówi, jakie szkody, straty wyrządzone przez Ubezpieczonego ponosi wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń. Mowa tu o przedmiocie ubezpieczenia, zasięgu ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej, itd.

ubezpieczenie OC przewoźnika

 

Czym jest ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego jest to umowa, którą zawiera firma transportowa, celem ochrony przed roszczeniami osób trzecich, tzn. jeśli spowodowaliśmy szkodę innemu kontrahentowi, nie jesteśmy zobowiązani płacić rekompensaty z własnej kieszeni. Odpowiedzialna za to jest firma ubezpieczeniowa w której mamy wykupioną polisę.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego z tytułu zawartej umowy transportu, potwierdzonej listem przewozowym , która jest zgodna z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz Kodeks cywilny. http://bit.ly/1IOenk2

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w transporcie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów. Na podstawie ubezpieczenia Ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z  przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:

 • Szkody Rzeczowe w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem, zgodnie z art. 65, 80 i 81 ustawy Prawo przewozowe

(szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem)

 • Szkody Rzeczowe w substancji przesyłki, jakie nastąpiły w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem, zgodnie z art. 23 i art. 25 Konwencji CMR
 • Szkody Finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ustawy Prawo przewozowe.

(szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie)

 • Szkody Finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 23 ust. 5 Konwencji CMR.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na wniosek przewoźnika (bez dodatkowej opłaty) ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów  niebezpiecznych.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności ponoszonej w trybie art. 24 i art. 26 Konwencji CMR.
Na jak długo zawierana jest umowa OC przewoźnika?

Najczęściej polisa ubezpieczenia OC przewoźnika zawierana jest na czas jednego roku kalendarzowego. Istnieją wyjątki od tej zasady, jednak dotyczą one specyficznych przypadków. Nawet, jeżeli kwota naszego ubezpieczenia rozbita jest na raty sama umowa obowiązuje przez cały rok, niezależnie od bieżących rozliczeń między nami, a towarzystwem.

Zawarta polisa ubezpieczeniowa niezmiennie obowiązuje przez cały okres ochrony na jaki została zawarta. Niezależnie od liczby zdarzeń, określona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie. Będąc w posiadaniu takiego dokumentu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.    http://bit.ly/1OELQvB

 

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego!

Odpowiedzialność przewoźnika jest oparta na zasadzie ryzyka:

 • za przyjęty towar od nadawcy do wydania odbiorcy oraz za opóźnienie dostawy (art. 17.1. konwencji CMR oraz art. 65 ustawy Prawo Przewozowe
 • za podwykonawców i inne osoby którymi posługuje się przy wykonaniu umowy przewozu (art. 3 konwencji CMR i art. 5 ustawy Prawo Przewozowe).

 

Według prawa przewozowego, list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy przewozu (art. 4. CMR i art. 47 ust. Ustawy Prawo Przewozowe). Z uwagi na to, że list przewozowy nie zawiera warunków umowy, niezależnie od powyższego przyjmuje się, że pierwszeństwo co do zasady ma umowa zawarta w innej formie, np. zlecenia transportowego lub przewozu. List przewozowy powinien wypełnić nadawca, a z reguły wypełnia go przewoźnik. To nadawca ponosi odpowiedzialność za błędy w liście przewozowym, które później mogą mieć wpływ na ewentualne roszczenia i zawartą polisę tzw. „OCP”

Odpowiedzialność podwykonawcy przewoźnika!

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czynności przewozowe wykonywane na jego zlecenie przez podwykonawców (przewoźników dalszych), którym Ubezpieczony w ramach zawartej przez siebie umowy przewozu zleca wykonanie czynności przewozowych w całości lub części, a za których ponosi odpowiedzialność w świetle przepisów Prawa przewozowego lub Konwencji CMR pod warunkiem, zachowania należytej staranność przy wyborze podwykonawców, tj. wybierając takie firmy przewozowe, które zapewniają właściwe wykonanie (http://bit.ly/1ha451A, pierwszy art) powierzonych im czynności, czyli takie, które:

 • Dostarczyły dokumenty rejestrowe firmy, w tym: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS (w zależności od formy działalności przedsiębiorstwa), REGON, NIP, licencję właściwą dla prowadzonej działalności i czynności zleconych przez Ubezpieczonego http://bit.ly/1LUpO92
 • Przeszły pozytywną weryfikację pod kątem wiarygodności na podstawie dostarczonych (wyżej wspomnianych) dokumentów. Weryfikację można przeprowadzić w najwygodniejszy dla siebie sposób np.: http://bit.ly/1IOe20S
 1. Kontaktując się telefonicznie z wydziałem ewidencji działalności gospodarczej właściwego Urzędu Miasta lub na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez niektóre aglomeracje; http://bit.ly/1gsFlSd
 2. Telefonicznie w głównej siedzibie podwykonawcy oraz w firmach dających referencje dla nowego podwykonawcy;
 3. W internetowej bazie: KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, NIP lub REGON przy użyciu weryfikatorów na stronach www.podatki.pl,
 4. Mają minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności
 5. Posiadają własną, ważną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym.
 • Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika Ubezpieczającego za kolejnych przewoźników (podwykonawców), którzy zostali zaangażowani przez podwykonawcę Ubezpieczającego.

 

Wiarygodność Klientów i poczucie bezpieczeństwa!

Trudna sytuacja branży transportowej pociąga za sobą konieczność poszukiwania oszczędności. Umiejętnie skonstruowana polisa ubezpieczeniowa, ograniczy koszty ubezpieczenia, zwiększając zakres ochrony. Ogromny wybór „agentów ” gwarantuje bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia w zakresie ceny i jakości poprzez przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego np.:

 • profesjonalną administrację ubezpieczeniami
 • możliwość przejęcia serwisu likwidacyjnego i aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód
 • monitowanie szkód
 • dostęp do internetowego serwisu szkodowego
 • szkolenia kierowców i kadry zarządzającej
 • wprowadzanie procedur prewencyjnych w celu ograniczania szkodowości

 

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody powstałe w skutek rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub innych przepisów prawa, jeżeli było to przyczyną szkody.