Author: | Category: Informacje, Przepisy |

tachKtóry sposób prowadzenia dokumentacji wybrać, plik cyfrowy czy ewidencja czasu pracy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy wystarczy, by gromadzili jedynie pliki cyfrowe, wydruki z tachografu lub wykresówki. Czy może lepiej byłoby gdyby prowadzili pełną dokumentację, prowadząc miesięczną kartę ewidencji czasu pracy. Art. 25. ustawy o czasie pracy kierowców przewiduje kilka sposobów prowadzenia ewidencji. Przedsiębiorca może to robić „w formie:

1) zapisów na wykresówkach;

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

1a. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

1b. Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej w ust. 1, lub których dotyczy ust. 1a, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca:

1) udostępnia kierowcy na jego wniosek;

2) przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”

 

Kiedy pojawia się problem z ewidencją cyfrową?

Problem z ewidencją cyfrową pojawia się wtedy, gdy kontrola lub postępowanie sądowe toczące się z powództwa pracownika stawia zadanie wyliczenie i przedstawienie odpowiednich danych dotyczących liczby godzin nadliczbowych  i tych przepracowanych w porze nocnej. Niestety, ale danych tych nie znajdziemy w pliku cyfrowym, ani tarczy tachografu. Aby te dane zdobyć niezbędna będzie analiza i przeliczenie godzin. Dlatego najzwyczajniej prowadzenie pełnej dokumentacji czasu pracy kierowcy jest pewniejsze w każdej sytuacji.