Author: | Category: Informacje |

znak stopMoże zdarzyć się taka sytuacja, że jako przewoźnik przyjmujesz przesyłkę do przewozu i efekcie okazuje się, że nie masz możliwości jej dostarczenia – nie zgadza się adres odbiorcy, podany numer telefonu nie odpowiada, bądź też wskazany w liście przewozowym odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki. Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim w momencie zaistnienia takiej sytuacji przewoźnik powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim zleceniodawcą, który ma obowiązek nadesłać instrukcje dotyczące postępowania z przesyłką. Jeśli takich instrukcji nie ma, bądź też przewoźnik nie jest w stanie do nich się dostosować, wówczas ciąży na nim obowiązek dokonania likwidacji przesyłki. Stanie się tak również w momencie zaginięcia dokumentów przewozowych, kiedy nie można ustalić osoby, która jest uprawniona do rozporządzania ładunkiem.

W takim wypadku przewoźnik musi pamiętać o zapisach uprawniających go do likwidacji przesyłki, które zostały zawarte w artykule 58 Prawa Przewozowego. Nie zastosowanie się do przepisów może niestety skutkować roszczeniami wobec przewoźnika dotyczącymi odszkodowania.

Zatem likwidacji można dokonać poprzez:

  • sprzedaż przesyłki,
  • nieodpłatne przekazanie właściwej jednostce organizacji,
  • znisczenie.

Istotną kwestią jest obowiązek powołania przez przewoźnika komisji decydującej o wartości przesyłki i sposobie jej likwidacji.

Kiedy nie jest znana cena ładunku, to w określeniu wartości towaru może pomagać komisji rzeczoznawca, a w przypadku, kiedy jest ona niepełna podaje się szacunkową wartość ładunku. Podstawowym sposobem likwidacji jest sprzedaż ładunku. Uzyskane z tego tytułu środki powinny pokryć należność przewoźnika, a pozostała reszta zostać zdeponowana, a następnie przekazana osobie uprawnionej.

Ustawa określa także termin likwidacji przesyłki. W przypadku przewozu żywych zwierząt, materiałów niebezpiecznych, łatwo psujących się likwidacji można dokonać niezwłocznie po upływie ustalonego terminu odbioru towaru. Natomiast w przypadku pozostałych towarów likwidacja jest możliwa po 30 dniach od daty odbioru, jednak po 10 dniach od zawiadomienia osoby uprawnionej do dysponowania przesyłką o planowanej likwidacji. Warto jednak pamiętać, że w momencie, kiedy koszty magazynowania ładunku są wyższe aniżeli wartość przesyłki, wówczas przewoźnik jest zwolniony z przestrzegania wyżej wymienionych terminów.

I ostatnia znacząca kwestia – przewoźnik decydując się na likwidację przesyłki podlega przepisom prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, które mówią o tym, że taka sprawa powinna być rozwiązana zgodnie z prawdopodobną wolą tej osoby, czy podmiotu. Przewoźnik powinien zachować zatem należytą staranność przeprowadzając likwidację, gdyż każde jego uchybienie może zostać wykorzystane przez uprawnioną osobę do dysponowania przesyłką i dochodzenia odszkodowania z tytułu jego odpowiedzialności.

 

Źródło: Prawo Przewozowe, Kodeks Cywilny, www.notatek.pl