Author: | Category: Informacje, Przepisy |

truck11Kierowca, który zostanie skontrolowany przez ITD na drodze może odmówić podpisania protokołu. Nie znaczy to oczywiście, że ustalenia zawarte w protokole nie będą ważne. Jednak jeśli kierowca będzie uważał, że protokół nie został sporządzony w sposób obiektywny, nie można go zmusić do jego podpisania. W takiej sytuacji inspektor powinien zapisać przyczynę odmowy.

Ważnym jest również to, że jeśli kierowca uzna, że do naruszeń doszło z jego winy, powinien oświadczyć (z wpisem do protokołu), że przedsiębiorca nie był niczego świadomy.  Taki zapis może być bardzo potrzebny w późniejszym postępowaniu.

 

Kiedy protokół jest poprawny?

Protokół jest poprawny wtedy, gdy:

1)      jest sporządzony przez uprawniony organ – np. inspektora ITD,

2)      zawiera wymagane części składowe, np. datę i miejsce sporządzenia, imię i nazwisko kierowcy, nazwę przedsiębiorcy i in.

Poprawny protokół jest dokumentem urzędowym. Przewoźnik, który twierdzi, że nie jest on zgodny z prawdą, musi to udowodnić. Właściciele firm transportowych powinni szczególnie wyczulić swoich pracowników, że powinni oni zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do przeprowadzanej kontroli w trakcie jej trwania.

Kontrola nie może zostać przeprowadzona:

1)      przez nieumundurowanego  inspektora (jeśli nie jest to zatrzymanie na przystanku przy przewozach regularnych),

2)       w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu kierowcy,

3)      jeśli miejsce ważenia pojazdu jest niezgodne z przepisami, wagi nie posiadają legalizacji lub były źle ustawione.

Wszystkie uwagi kierowcy powinny się znaleźć w protokole. Jest mało prawdopodobne, by późniejsze odwoływanie się właściciela firmy przyniosło dla niego pozytywne rozwiązanie, jeśli protokół został zatwierdzony przez kierowcę.

KIEROWCO TWOJE UWAGI MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W PROTOKOLE!

Inspekcja nie może dokonać sprostowania protokołu, który zawiera poważne błędy. Jeżeli dostaniesz pismo o sprostowaniu, zwróć na to uwagę organowi lub sądowi prowadzącemu postępowanie. Sprostowany  protokół, który zawierał poważne błędy np. niepoprawny numer wagi, nie ma bowiem żadnej mocy dowodowej.