Author: | Category: Przepisy |

Nowe europejskie wymogi już niebawem zaczną obowiązywać także w Polsce

 1. Dekalog podstawowych nakazów
 2. Zmiana standardu przepisów w całej UE
 3. Polski system prawny implementuje dyrektywę unijną
 4. Podsumowanie
Nowe europejskie wymogi już niebawem zaczną obowiązywać także w Polsce

 

Odpowiednie mocowanie ładunków to podstawa bezpieczeństwa transportu drogowego towarów. Komisja Europejska już w 2002 r. podjęła działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowując  wytyczne w zakresie mocowania ładunków (ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2014 r.). Wytyczne te nie stanowią jednak wiążącego aktu prawnego; są jedynie źródłem wiedzy europejskich ekspertów z zakresu fizyki i techniki oraz praktycznych zasad mocowania ładunków w transporcie drogowym.

Teraz jednak wszystko ma zostać unormowane. W całej Wspólnocie wchodzą w życie nowe standardy jakości sposobu przewozu ładunku. Krajowe rozporządzenia (inne do te pory w różnych państwach) będą odnosić się do wytycznych UE i będą w pełni zgodne z normami prawa unijnego. Unijna dyrektywa niebawem zostanie implementowana także do polskich przepisów.

 1. Dekalog podstawowych nakazów

W trakcie wykonywania przewozu wszelkiego rodzaju ładunków należy pamiętać o podstawowych zasadach rozmieszczenia i mocowania towarów. Źle zamocowany ładunek może bowiem stanowić zagrożenie dla osób go przewożących, osób postronnych, a także dla samego ładunku i pojazdu. Niewłaściwie umocowany towar może powodować utrudnienia w ruchu, a także stać się przyczyną obrażeń oraz śmierci.

Grupa ekspertów powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu już kilkanaście lat temu opracowała dokument, który zawiera podstawowe nakazy mocowania ładunków. Są one skierowane zwłaszcza do kierowców, którzy są bezpośrednio narażeni na zagrożenia związane z wykonywanym przewozem. Jednak wytyczne te stosuje się także do innych podmiotów zaangażowanych w załadunek lub rozładunek oraz mocowanie ładunku na pojeździe (m.in. pakujących, spedytorów, załadowców).

Przedstawione wytyczne stanowią przewodnik właściwego mocowania ładunków we wszystkich okolicznościach, jakie mogą zaistnieć w normalnych warunkach drogowych i opierają się na założeniach europejskich norm. Zapisy niniejszego dokumentu informują, iż:

 • Przed załadowaniem pojazdu należy sprawdzić czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku;
 • Należy zamocować ładunek w taki sposób, aby nie mógł się on przesuwać, przetaczać, przemieszczać w wyniku wibracji, spaść z pojazdu lub spowodować jego wywrotkę;
 • Należy ustalić metodę lub metody mocowania najbardziej odpowiednie ze względu na charakterystykę ładunku;
 • Należy sprawdzić, czy spełnione zostały zalecenia producentów pojazdu i sprzętu mocującego;
 • Należy sprawdzić, czy osprzęt do mocowania ładunku jest odpowiedni do warunków napotykanych podczas podróży;
 • Za każdym razem, gdy ładunek jest ładowany/rozładowywany lub ponownie rozmieszczany, należy go przed wyjazdem sprawdzić pod kątem przeciążenia i/lub niewłaściwego rozkładu ciężaru;
 • O ile to możliwe, umocowanie ładunku należy regularnie sprawdzać podczas podróży (szczególnie po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy);
 • Gdy to możliwe do mocowania ładunku należy używać wyposażenia dodatkowego (maty antypoślizgowe, przekładki, taśmy, listwy kątowe itp.)
 • Należy uważać, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyć przewożonych towarów;
 • Należy dostosowywać prędkość do panujących warunków.

 

 1. Zmiana standardu przepisów w całej UE

Mimo przyjętych wytycznych odnośnie najlepszych europejskich praktyk, do tej pory w różnych państwach członkowskich obowiązywały różne wymogi związane z mocowaniem ładunków. Jednak zgodnie z dyrektywą 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE od 20 maja 2018 r. we wszystkich państwach Wspólnoty krajowe systemy mocowania ładunków powinny być zgodne z wymaganiami unijnych przepisów.

Uwaga!!! Po wdrożeniu nowego prawa zmieni się także metodologia kontrolna mocowania ładunków stosowana przez służby.

 1. Polski system prawny implementuje dyrektywę unijną

Również w  Polsce trwają prace legislacyjne dotyczące nowych zasad mocowania ładunków. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku również ma być w pełni zgodne z normami prawa unijnego.

Akt określi sposób przewozu, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na pojeździe, uwzględniając rodzaj przewożonego frachtu. Znajdą się w nim przede wszystkim normy związane z wyliczaniem sił działających podczas przewozu, wymagania stawiane konstrukcjom zabudowy pojazdu oraz urządzeniom służącym do mocowania ładunku. Zostanie określona także wytrzymałość jednostek ładunkowych, opakowań zbiorczych, przewóz w cysternach oraz przewóz luzem.

Potrzeba wydania takiego rozporządzenia wynikła z braku szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przewozu ładunku. Ustawodawca w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym określił jedynie podstawowe kwestie odnoszące się do sposobu przewozu ładunku.

 1. Podsumowanie

Już niebawem standardem w całej Unii stanie się odpowiedni dobór środka transportowego i środków mocujących, metody unieruchomienia ładunku oraz zasady kontroli mocowania ładunków i sposoby oceny ryzyka. Nowym wytycznym będą musieli stawić czoła wszyscy nadawcy, spedytorzy i przewoźnicy. Projektowane przepisy mają na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ochronę środowiska.

Także w Polsce całkowicie zmienią się zasady mocowania ładunków. Projekt zmian jest już w toku konsultacji międzyresortowych i publicznych. Powinien on zacząć obowiązywać jeszcze przed 20.05.2018 r.

Źródło: www.tlp.org.pl, www.logistictechnologies.pl, www.zmpd.pl, www.40ton.net, www.legislacja.rcl.gov.pl