Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Chcą uniknąć stresu podczas rutynowej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie warto wiedzieć, jakie prawa przysługują kontrolowanym i jakie obowiązki są po stronie kontrolujących.

ITD kontrola

Raz na pięć lat organy, które udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są uprawnione do kontroli przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe. Zgodnie z ustawą, takich kontroli dokonuje Inspekcja Transportu Drogowego, która ma szczegółowo określony zakres zadań.

Przede wszystkim przewoźnik musi zostać o planowej kontroli uprzedzony, przy czym wskazany powinien być termin jej przeprowadzenia, czas trwania, a także podany wykaz dokumentów, które dla kontrolujących należy przygotować. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji ma istotne znaczenie dla przebiegu prowadzonej kontroli. Jeśli przedsiębiorstwo przestrzega krajowych ustaw oraz unijnych rozporządzeń związanych ze specyfiką prowadzenia usług transportowych, to zdecydowanie łatwiej przejść mu przez wszystkie aspekty kontroli. Warto już w trakcie przygotowywania dokumentów do kontroli zapoznać się z ich prawidłowością prawną.

Do kontroli ITD należy przedłożyć między innymi:

– licencję z wpisami oraz inne dokumenty poświadczające dostęp do wykonywania zawodu przewoźnika,

– spis pojazdów, które zostały do licencji zgłoszone wraz z ich dowodami rejestracyjnymi, ubezpieczeniami OC oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do ich użytkowania

– listę wszystkich zatrudnionych pracowników oraz osobno wykaz pracujących kierowców

– w dokumentach kierowców powinny zawierać się: ksero badań lekarskich, ukończonych kursów na przewozy, prawo jazdy oraz wyniki badań psychologicznych,

– dodatkowo: wykresówki kierowców, zapisy z tachografów oraz kart kierowcy,

– dokumenty związane z rejestracją firmy: wypis z CEiDG lub KRS, zaświadczenie o nadaniu nr NIP i Regon,

– faktury z okresu objętego kontrolą, a dotyczące przewozu.

Warto wiedzieć, że kontrola ITD może dotyczyć maksymalnie ostatnich 12 miesięcy działalności. Niestety najczęstsze naruszenia dotyczą nadal czasu pracy kierowców – wydłużony czas pracy, niezgodna z zapisami w prawie liczba odpoczynków, nieprawidłowe użytkowanie tachografów

Za naruszenia obowiązujących przepisów przedsiębiorstwo transportowe może zostać ukarane grzywną w wysokości od 15 tysięcy do 40 tysięcy złotych. Przy czym warto zauważyć, że za samo niewpisanie w wykresówkę danych kierowcy – imion, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu może zostać obciążone karą od 50 do 300 złotych. Należy także zwrócić uwagę na przestrzeganie terminu wczytywania danych z kart kierowcy oraz z tachografu, gdyż kara za jednego kierowcę bądź pojazd wynosi każdorazowo 500 zł.

Jakie prawa przysługują przewoźnikowi, który dostaje zawiadomienie o planowanej kontroli? Otóż może on w przypadku swojej nieobecności upoważnić osobę do reprezentowania go, ale ma prawo również wystąpić z prośbą o zmianę terminu kontroli z ważnych przyczyn – na przykład wyjazdu służbowego i w związku z tym brak możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów. Przewoźnik może również w ciągu kilku dni od rozpoczęcia kontroli uzupełnić dokumenty, a ponadto zwrócić się z oświadczeniem, aby kontrola została przeprowadzona w siedzibie ITD i aby w jego przedsiębiorstwie nastąpiło jedynie pobranie dokumentacji, która podlega kontroli.