Author: | Category: Informacje, Przepisy |

unikanie kary za czas pracy kierowcyChcesz uniknąć kary za naruszenia czasu pracy kierowców?

Niestety, ale szkolenia i system kar oraz nagród nie są wystarczające. Chociaż art. 92 ustawy o transporcie drogowym mówi o tym, że na przewoźnika nie zostanie nałożona kara pieniężna, jeżeli zapewnił:

1)      „właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów:

  • rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
  • rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85,
  • umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

2)      prawidłowe zasady nagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.”

 

Pomimo wprowadzenia przez przedsiębiorców:

– regularnych szkoleń dla kierowców, które są potwierdzane stosownymi dokumentami oraz

– właściwych zasad wynagradzania, niezawierających składników wynagrodzenia lub premii, które mogłyby zachęcić kierowców do popełniania naruszeń,

nadal są oni karani, ponieważ ITD twierdzi, że jest to tylko połowa warunków.

 

Co w takim razie należałoby zrobić? Według ITD przedsiębiorcy powinni zadbać o właściwą organizację pracy przy wykonywaniu przewozów drogowych. Można to zrobić wykazując za pomocą odpowiednich dokumentów, że poszczególne zadania przewozowe były starannie zaplanowane i zorganizowane w taki sposób, aby realizujący je kierowcy mieli możliwość przestrzegać podczas pracy przepisów.

 

Tymi „odpowiednimi dokumentami” mogą być:

– plany trasy,

– plany załadunków i rozładunków,

– plany miejsc odpoczynku i przerw.

Osoba zajmująca się planowaniem trasy powinna zwrócić szczególną uwagę na natężenie ruchu, pogodę, natężenie przy odprawach celnych, przejściach granicznych, czy też przepraw promowych.