Author: | Category: Informacje, Przepisy |

nienormatywnyTryb wydawania zezwoleń transportowych dla pojazdów nienormatywnych

Zezwolenia transportowe dla pojazdów ponadnormatywnych, czyli niespełniających warunków przewozów zgodnych z normami drogowymi, wyznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Czym jest pojazd nienormatywny?

Mianem pojazdu nienormatywnego w prawie o ruchu drogowym, określa się pojazd lub zespół pojazdów, których masa, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.

Złożenie wniosku o zezwolenie na transport

Jeśli przedsiębiorca prowadzący firmę transportową zechce uzyskać na czas nieokreślony zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, powinien złożyć pisemny wniosek do organy wydającego zezwolenie, który zawierać będzie:

 •  imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu,
 • numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy oraz osoby wykonującej przejazd w jego imieniu,
 • markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu,
 • szerokość pojazdu nienormatywnego.

W przypadku zezwolenia na czas określony, konieczne będzie podanie we wniosku dodatkowo długości pojazdu nienormatywnego.

Istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie na jednorazowy przejazd pojazdu nienormatywnego na określonej trasie. W takim przypadku we wniosku przedsiębiorca podaje dodatkowo:

 • termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a w przypadku gdy przejazd zaczyna się lub kończy poza granicami kraju – nazwę przejścia granicznego, przez które będzie dokonywany przejazd,
 • rodzaj ładunku i jego masę,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu, masę własna, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi,
 • wymiary i rzeczywistą masę całkowitą pojedynczego pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z ładunkiem i bez ładunku,
 • rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez ładunku,
 • dla pojazdów nienormatywnych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą lub o przekroczonych normach nacisków osi – oświadczenie nadawcy ładunku uzasadniające, że przewożony ładunek nie może być podzielony,
 • informację czy pojazd posiada zawieszenie pneumatyczne lub równoważne.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pózn. zm.2))