Author: | Category: Informacje, Przepisy |

szkloUstawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe mówi o limitach odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika.

UTRATA I UBYTEK PRZESYŁKI

W art. 80 czytamy, że „wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności”:

1) ceny z rachunku,

2) cenny wskazanej na cenniku z dnia nadania przesyłki,

3) wartości tego samego rodzaju towaru.

Jeżeli istnieje konflikt co wysokości odszkodowania, zatrudniany jest rzeczoznawca. Jeżeli nadawca zadeklarował wartość przesyłki – taką kwotę powinien uiścić przewoźnik, chyba że udowodni on, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w trzech powyższych punktach.

 

Jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej

procentowemu zmniejszeniu się wartości. Kwota, którą ma zapłacić przewoźnik nie może natomiast przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

1) utratę całej przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia,

2) ubytek tej części przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

Poza tym oprócz wypłaty odszkodowania przewoźnik jest zobowiązany zwrócić  przewoźne i inne koszty związane z przewozem:

1)      w razie utraty – w pełnej wysokości,

2)      w razie ubytku – w odpowiedniej części,

3)      w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia

wartości przesyłki wskutek uszkodzenia.

 

OPÓŹNIENIE W PRZEWOZIE

Jeżeli wskutek opóźnienia powstała „szkoda inna niż w przesyłce” przewoźnik zapłaci odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

Jeżeli podczas opóźnionego przewozu zostanie również uszkodzona przesyłka, odszkodowanie za zwłokę będzie przysługiwało nadawcy ładunku niezależnie od odszkodowania spowodowanego uszkodzeniem.

 

NIEWYKONANIE POLECENIA  / NIENALEŻYTE WYKONANIE POLECENIA

Jeżeli przewoźnik nie wykona (lub wykona nienależycie) polecenie zmiany umowy przewozu, to wartość odszkodowania, które miałby zapłacić w wyniku utraty przesyłki, nie  może przewyższać wysokości odszkodowania przysługującego w wyżej opisanym art. 80.

 

UWAGA!

Ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.