Author: | Category: Przepisy |

Międzynarodowy transport odpadów

miedzynarodowy transport odpadow

Rośnie zainteresowanie utylizacją i odzyskiem odpadów, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na transport odpadów. Jakie przepisy regulują tę jednak nietypową formę działalności?

 

W przypadku międzynarodowego transportu odpadów mamy do czynienia z regulacją prawną występujących aż na trzech poziomach.

 

Poziom prawa międzynarodowego

W tym przypadku obowiązuje Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z dnia 22 marca 1989 roku. Zasięg konwencji jest uniwersalny, strony konwencji to 178 podmiotów prawa międzynarodowego, do których zalicza się także Polska i kraje z nami sąsiadujące. Cele konwencji to:

  • Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych
  • Spowolnienie tempa wydobycia kopalin
  • Ochrona powietrza, wód i gleb
  • Ochrona ludzkiego zdrowia

Konwencja bazylejska zobowiązuje strony do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska przy przewozie odpadów niebezpiecznych, a także skutecznej gospodarki takimi odpadami. Dla Polski zapisy Konwencji są przede wszystkim istotne w przypadku przewożenia odpadów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

 

Poziom Unii Europejskiej

Unia Europejska przystąpiła do Konwencji bazylejskiej w 1994 roku, a ponadto rozszerzyła i uszczegółowiła mechanizmy przewidziane przez konwencję własnym Rozporządzeniem 1013/2006. Obowiązuje ono także na terenie Polski. Rozporządzenie określa procedury w zakresie przemieszczenia odpadów w zależności od:

  • ich pochodzenia i przeznaczenia,
  • rodzaju przesyłanych odpadów,
  • przewidzianego trybu postępowania z nimi w miejscu przeznaczenia,
  • tras przemieszczania.

Poziom krajowy

W tym przypadku transport reguluje ustawa z 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu towarów, która ma charakter wykonawczy w stosunku do Rozporządzenia 1013/2006. Ustawa reguluje zagadnienia, których rozstrzygnięcie pozostawiono państwom członkowskim. Należą do nich administracyjne procedury krajowe, takie jak wydawanie i cofanie zezwoleń, czy wnoszenie sprzeciwów.

 

Ustawa określa ponadto, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska staje się odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia nr 1013/2006. To właśnie na podstawie tej ustawy, GIOŚ ma prawu:

  • wydać zezwolenie na przywóz odpadów na teren kraju, ich wywóz odpadów poza obszar kraju, a także tranzyt odpadów przez terytorium państwa,
  • cofnąć zezwolenia na podstawie art. 9 ust. 8 rozporządzenia nr 1013/2006,

W oparciu o ustawę minister środowiska został zobowiązany do określenia rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania w procesach określonych jako D1 do D15 w dyrektywie 2006/12/WE jest zabroniony. W ustawie znalazły się także regulacje dotyczące wydawania pozwoleń wstępnych dla instalacji odzysku, a także przepisy mówiące o tym, że organami kontrolującymi są w tym przypadku straż graniczna, służba celna i inspekcja transportu drogowego jako zaangażowane w kontrole związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.