Author: | Category: Przepisy |

autostrada12 października 2013 roku weszło w życie w Polsce Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 w sprawie kontroli przewozu drogowego. Nowe przepisy dotyczą kontroli dokonywanych przez Inspektorów Transportu Drogowego.

Inspekcja obowiązkowo musi obecnie obejmować w każdym roku kalendarzowym co najmniej 3% wszystkich przepracowanych dni przez kierowców. Kontrole muszą być prowadzone w terenie i w przedsiębiorstwach transportowych. W tym drugim przypadku ITD nie może poddawać kontroli mniejszej ilości dni niż połowa dni roboczych przypadających na każdego zatrudnionego w firmie kierowcę.

ITD między innymi sprawdzać ma skrupulatnie czy kierowcy zachowują obowiązkowe przerwy na odpoczynek, czy prowadzą wykresówki z 28 dni poprzedzających dzień kontroli drogowej i czy mają je ze sobą w trakcie wykonywania pracy. Sprawdzają też dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenie (WE) nr 561/2006 np. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Inspektorzy kontrolują przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości pojazdu, zapisy tachografów cyfrowych z poprzednich 24 godzin, prawidłowość ich wykorzystywania, a także sprawdzają, czy stosowane są niedozwolone magnesy lub wyłączniki tachografu powodujące fałszowanie danych zapisanych na wykresówce lub w plikach cyfrowych.