Author: | Category: Informacje |

Kabotaż to dla przewoźnika jedna z najbardziej opłacalnych form przewozu towarów. Nastręcza ona jednak wiele wątpliwości i pytań, chociażby ze względu na różnorodne przepisy prawa w krajach unijnych, w których kabotaż jest wykonywany. Jedną z istotnych kwestii jest opodatkowanie opisywanej usługi transportowej.

kabotaz

Zagadnienie opodatkowania kabotażu reguluje wiele przepisów prawnych m.in. rozporządzenia Unii Europejskiej, ustawy o podatku VAT poszczególnych krajów członkowskich, rozporządzenia polskiego Ministra Finansów dotyczące podatku.

Należy przede wszystkim pamiętać, że przewozy kabotażowe podlegają przepisom ustawodawczym, wykonawczym i administracyjnym państwa członkowskiego, w którym są wykonywane i zostają opodatkowane zgodnie z obowiązującym tam VATem od usług transportowych. I tak polski przewoźnik wykonując przewozy kabotażowe na terenie kraju unijnego ma obowiązek dostosowania się do przepisów danego kraju w zakresie podatku VAT. Co istotne, przewozy kabotażowe w przypadku VATu nie mogą zostać objęte żadnym ze szczególnych przepisów dotyczącym ich opodatkowania, zarówno w ramach przewozów międzynarodowych jak i wewnątrzwspólnotowych.

Przedsiębiorstwo transportowe przyjmując zlecenie na przewóz kabotażowy powinno ustalić, czy ich zleceniodawca jest zarejestrowanym czynnym podatkiem podatku VAT w kraju, w którym zleca kabotaż. Jest to bardzo istotny do zweryfikowania fakt, gdyż taki kontrahent może przejąć na siebie obowiązek podatkowy, tym samym zwalniając polskiego przewoźnika z obowiązku rejestracji na podatek VAT w państwie, w którym kabotaż będzie wykonywany. W przypadku, gdyby zleceniodawca nie był płatnikiem VAT w kraju, w którym usługa była realizowana, wówczas obowiązek jego rejestracji, a także uregulowania, leży po stronie przewoźnika.

Należy pamiętać, że przewóz kabotażowy będzie opodatkowany zawsze zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju członkowskim i według stawki VAT ustalonej dla usług krajowych. Jeśli polski przewoźnik musiałby dokonać rejestracji podatkowej w kraju członkowskim, wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia VAT na wniosek składany we właściwym dla danego kraju urzędzie finansowym. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę na terenie Polski, to przychody osiągane z kabotażu w krajach członkowskich podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Poniżej przykładowe stawki podatkowe VAT w wybranych krajach:

Belgia 21%

Czechy 20%

Niemcy 19%

Włochy 20%

Holandia 19%

Słowacja 20%

Hiszpania 18%