Author: | Category: News, Prognozy |

Możliwości przewozowe w górę, ceny transportu w dół

 

  1. Dynamika rynku transportowego
  2. Wskaźnik cen transportu dla różnych branż
  3. Ceny oleju napędowego
  4. Wzrost wolumenu handlu
  5. Podsumowanie
stawki frachtow w Europie

Jak co kwartał ukazał się właśnie raport Transport Market Monitor, który nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie drogowym. Jest to już trzydzieste wydanie publikacji, która tym razem obejmuje dane z IV kwartału 2016 r. i przedstawia zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Raport prezentuje też wskaźniki kształtowania się cen i możliwości przewozowych od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2008 r.

Analiza TMM to wspólna inicjatywa platformy TRANSPOREON oraz czołowego dostawcy usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu na świecie Capgemini Consulting.

  1. Dynamika rynku transportowego

IV kwartał 2016 r. przyniósł spadek wskaźnika cen transportu – spadek o 0,6 % w porównaniu do III kwartału. W porównaniu do poziomu wskaźnika cen w IV kwartale 2015 r. spadek ten był jeszcze większy – różnica wyniosła 3,7%.  Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy w okresie od października do listopada wskaźnik  cen odnotował spadek o 6,3%; tylko w grudniu nastąpiło ożywienie (+5,2%). We wszystkich miesiącach 2016 r. wskaźnik cen był niższy niż rok wcześniej (średnio o 5,2 %).

Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe, to w IV kwartale 2016 r. poziom różnic cenowych wzrósł do 21% i była to największa różnica dla IV kwartału od 2008 r.

Wskaźnik cen obliczany jest na podstawie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie.

Jeśli chodzi o wskaźnik możliwości przewozowych, to wzrósł on w IV kwartale ub. o 10,3% w porównaniu do III kwartału oraz o 5,7% w porównaniu do tego samego okresu w 2015 r. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy w okresie od października do listopada wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł aż o 37,2 % oraz o 3,4% w grudniu. Wskaźnik możliwości przewozowych w porównaniu do całego 2015 r. we wszystkich kwartałach 2016 r. był wyższy.

Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi.

  1. Wskaźnik cen transportu dla różnych branż

Rozwój cen transportu zależny jest w głównej mierze od  danej branży. W raporcie TMM zostały przeanalizowane trzy różne sektory przemysłu – branża materiałów budowlanych, przemysł drzewny oraz branża papiernicza/drukarska. Każda z tych branż wykazuje silniejszy lub słabszy trend (różnice w cenach).

Jeśli chodzi o branżę materiałów budowlanych, to w badanym okresie wskaźnik cen spadł o 2,4 % w porównaniu do III kwartału 2016 r. W przemyśle drzewnym wskaźnik utrzymał się na podobnym poziomie, natomiast wskaźnik dla branży papierniczo-drukarskiej wzrósł o 3%.

W porównaniu z tym samym kwartałem w 2015 r. wskaźnik cen dla branży budowlanej spadł o 4.7%, dla przemysłu drzewnego o 9,8% i dla branży papierniczej/drukarskiej o 4,9%. Wszystkie wskaźniki mają zatem znacznie niższe wartości.

  1. Ceny oleju napędowego

Na wskaźnik cen transportu wpływ ma także wskaźnik cen oleju napędowego w Unii Europejskiej. Zależność ta jest oczywista – wzrost cen oleju powoduje wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty (…i odwrotnie).

W IV kwartale 2016 r. wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł niestety o 7,6 % (wzrost wskaźnika cen oleju obserwujemy już od II kwartału). W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 2,8%. W związku z tymi wzrostami można spodziewać się rychłego wzrostu cen transportu.

Wskaźnik cen oleju napędowego obliczany jest na podstawie danych pozyskanych z Komisji Europejskiej.

  1. Wzrost wolumenu handlu

Na popyt na usługi transportowe i stosowne ceny w transporcie wpływa również wolumen handlu w Europie. Capgemini Consulting opracowało zatem ponownie indeks globalnego handlu dla Europy, który śledzi handel towarami i usługami (import i eksport) na podstawie analiz pochodzących z oficjalnie dostępnych danych z krajowych agencji.

Analitycy oczekują w IV kwartale 2016 r. wzrostu wolumenu handlu o 3,2 % (do 2128 mld euro) w porównaniu do III kwartału, kiedy wyniósł on 2062 mld euro. W porównaniu do tego samego okresu z roku 2015, w IV kwartale 2016 oczekiwany jest wzrost wolumenu o 2,5 %.

Jeśli chodzi o porównanie III i II kwartału ub., to w lipcu, sierpniu i wrześniu odnotowano wzrost rzędu 0,3 %.

  1. Podsumowanie

Transport Market Monitor to cykliczna publikacja, która zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów. Z najnowszego raportu wynika, że wskaźniki możliwości przewozowych i cen oleju napędowego odnotowują wzrosty, natomiast wskaźnik cen transportu spada. Indeks przepływu w handlu dla Europy jest natomiast na szczytowym poziomie.

Informacja za: Transport market Monitor wydanie 30 (luty 2017)