Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Obowiązki, prawo wspólnotowe i regulacje kabotażu po EU

Przewóz kabotażowy oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. Wykonując przewozy kabotażowe na terenie Unii Europejskiej polscy przewoźnicy powinni znać nie tylko obowiązujące w tym zakresie prawo wspólnotowe, ale także prawo obowiązujące bezpośrednio w krajach wykonywania przewozów kabotażowych. To właśnie te regulacje mają bezwzględne zastosowanie przy świadczeniu tego rodzaju transportów oraz od nich zależy jaką przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność. Na co zatem warto zwrócić uwagę?

 

Prawkabotaż (2)o wspólnotowe

Parlament Europejski opracował wspólnotową regulację (Rozporządzenie WE nr 1072/2019 z dnia 21.10.2009 r.), która określa wspólne zasady wykonywania działalności przewozowej oraz świadczenia usług w zakresie przewozów kabotażowych. Rozporządzenie wprowadza kilka podstawowych zasad, które powinien znać każdy przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe. I tak:

 

  • Przewoźnik powinien posiadać licencję wspólnotową (w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego musi on posiadać świadectwo kierowcy). Licencja wspólnotowa wydawana jest przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, z możliwością jej przedłużenia. Wymóg posiadania licencji nie dotyczy wykonywania przewozów pojazdami do 3,5 tony.
  • Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego musi mieć miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.
  • Przewoźnik może wykonać 1 przewóz w ciągu 3 dni, liczonych od daty wjazdu do kraju bez ładunku do rozładunku towaru przewożonego w ramach transportu kabotażowego.
  • Kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie dokumenty potwierdzające przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany transport kabotażowy. Dowód obejmuje następujące dane dla każdego przewozu: nazwę, adres i podpis nadawcy, nazwę, adres i podpis przewoźnika, nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy, miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia, nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery, masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób, numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

 

Przepisy przyjmującego państwa członkowskiego

Przyjmujące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, w którym przewoźnik prowadzi działalność, inne niż państwo członkowskie siedziby przewoźnika. Przewoźnik powinien pamiętać, że o ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, wykonywanie przewozów kabotażowych podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym przyjmującego państwa członkowskiego. W szczególności dotyczą one:

 

  • zasad związanych z umową przewozu,
  • masy i wymiarów pojazdów (masa i wymiary mogą w odpowiednich przypadkach przekraczać wartości obowiązujące w państwie członkowskim siedziby przewoźnika, jednak w żadnym przypadku nie mogą przekraczać limitów ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie dla ruchu krajowego lub charakterystyki technicznej ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym),
  • wymogów związanych z przewozem określonych kategorii rzeczy (przede wszystkim rzeczy niebezpiecznych, artykułów żywnościowych szybko psujących się oraz żywych zwierząt),
  • czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku kierowcy,
  • podatku VAT od usług transportowych.

 

Podsumowując

Nieznajomość przepisów prawa może mieć bardo poważne konsekwencje finansowe dla przewoźnika a lokalne organy kontrolne bardzo skutecznie czuwają nad przestrzeganiem warunków wykonywania przewozów kabotażowych. Poważne naruszenie wspólnotowych przepisów w zakresie transportu drogowego popełnione lub stwierdzone w jakimkolwiek państwie członkowskim oznacza naruszenie, które może prowadzić do utraty dobrej reputacji lub do czasowego albo trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej.

 

Informacja: dziennik urzędowy Unii Europejskiej