Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Kiepski zakres polisy a gwarancja ochrony ponoszonej odpowiedzialności

 1. Dobrowolne, lecz niezbędne
 2. Jakość = Bezpieczeństwo
 3. Znikomy zakres ochrony
 4. Podsumowanie
Kiepski zakres polisy a gwarancja ochrony ponoszonej odpowiedzialności

Zabezpieczenie się przed skutkami szkód w transporcie to podstawowa powinność każdego przewoźnika. Jednym ze sposobów jest zawarcie ubezpieczenia OCP. Niestety życie pokazuje, że nie każdy przewoźnik wie jaką polisę powinien wykupić, aby zagwarantować sobie dostateczną ochronę. Zła jakość ubezpieczenia prawie zawsze skutkuje odmową odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń (w części lub w całości). Przewoźnik jest wówczas zmuszony pokryć szkodę z własnej kieszeni. Winę za ten stan rzeczy ponoszą zarówno nieświadomi przewoźnicy, jak i niedouczeni pośrednicy ubezpieczeniowi.

Na co zatem zwrócić uwagę, aby w możliwie pełny sposób zabezpieczyć interesy firmy transportowej?

 1. Dobrowolne, lecz niezbędne

Ubezpieczenie OCP jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Gwarantuje ono ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu i przeniesienie odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela. OCP chroni przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży towaru, które powstały w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem oraz opóźnieniem dostawy. Kupno takiej polisy jest dobrowolne. W dzisiejszych czasach jednak chyba żaden z przedsiębiorców nie zaniedbuje tej kwestii, gdyż prowadzenie działalności transportowej niesie ze sobą dość duże ryzyka i wynikające z nich roszczenia kontrahentów.

Posiadanie przez przewoźnika polisy OCP jest też najczęściej wymogiem stawianym przez partnerów biznesowych firm przewozowych. Zlecający transport rzadko kiedy skorzystają z usług firmy transportowej, która nie ma odpowiedniego zabezpieczenia w postaci OCP.

 1. Jakość = Bezpieczeństwo

Jak się jednak często okazuje nie każdy przewoźnik zna swoją odpowiedzialność wobec innych uczestników łańcucha transportowego, a co za tym idzie nie potrafi właściwie rozpoznać wszystkich zagrożeń związanych z realizacją umów transportowych. To w konsekwencji prowadzi do zakupu polisy OCP o kiepskiej jakości i odcięcia się zakładu ubezpieczeń od odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Na polskim rynku funkcjonuje wiele rodzajów polis OCP; każda z nich jest inna, każda może posiadać inną ochronę ubezpieczeniową, różnić się ceną oraz sumą ubezpieczenia. Oprócz wielu dostępnych polis są też różni pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy nie zawsze mają wystarczającą wiedzę z zakresu transportu i doświadczenie w sprzedaż tego typu ubezpieczeń. Agentów częściej interesuje prowizja ze sprzedaży polisy, niż faktyczna pomoc przewoźnikowi i zabezpieczenie jego przyszłych interesów.

Warto pamiętać, że to przewoźnik decyduje jaką ochronę zapewni sobie w sytuacji powstania szkody. Przewoźnik ma obowiązek czytać ogólne warunki ubezpieczenia, które mogą nieść ze sobą wiele wyłączeń, a także ma prawo negocjować warunki umowy, zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a nawet cenę polisy. Tylko od przewoźnika zależy zatem jaką umowę zawrze z firmą ubezpieczeniową.

 1. Znikomy zakres ochrony

Gros przewoźników przy wyborze polisy kieruje się niestety jej niską ceną. Taka polisa prawie na pewno będzie miała wiele wad. Ubezpieczyciel stosuje bowiem w niej masę wyłączeń, a co za tym idzie zakres ochrony jest znikomy i nie pokrywa większości szkód. Do najczęstszych wyłączeń ochrony w kiepskich i tanich polisach należy zaliczyć:

 • postój w miejscach, których ubezpieczyciele nie akceptują (najczęściej poza parkingami strzeżonymi),
 • pozostawienie pojazdu z towarem bez opieki/dozoru (np. podczas oczekiwania na rozładunek, tankowania pojazdu, załatwiania formalności celnych),
 • rażące niedbalstwo lub wina umyślna (np. naruszenie przepisów prawa drogowego, niewłaściwe zabezpieczenie towaru itp.),
 • wydanie przesyłki innej osobie niż uprawnionemu odbiorcy,
 • wyłudzenie towaru przez oszusta,
 • zlecenie przewozu podwykonawcy,
 • niewpisanie przewoźnika w list przewozowy,
 • przewozów niektórych towarów podwyższonego ryzyka (elektronika, sprzęt AGD, leki, pieniądze, dzieła sztuki, alkohol itp.),
 • szkody spowodowane przez uchodźców i imigrantów,
 • przewóz towarów pojazdem innym, niż wpisany w polisę,
 • konfiskata, przetrzymywanie towaru przez uprawnione organy,
 • nieterminowe podstawienia środka transportu pod załadunek.

Zakład ubezpieczeń w takich sytuacjach na pewno nie wypłaci odszkodowania za fakt powstania szkody, a cała odpowiedzialność znajdzie się po stronie przewoźnika. Warto zatem zadbać o to, by w umowie z ubezpieczycielem zawrzeć możliwie szeroki zakres ubezpieczenia, aby ochrona była optymalna. Oczywiście będzie wiązało się to z podwyższeniem składki.

 1. Podsumowanie

Szkody w transporcie występują niezmiernie często, a zakres ponoszonej przez przewoźników odpowiedzialności jest niestety bardzo duży. Przy prowadzeniu działalności transportowej wielkie znaczenie ma zatem ubezpieczenie OCP. Odpowiednia polisa pozwoli przewoźnikowi przenieść ciężar odpowiedzialności na zakład ubezpieczeń. Jednak przedtem należy zadbać o zawarcie korzystnej umowy, a więc takiej która zawiera rozszerzenia niezbędne dla określonego charakteru przewozów. W innym wypadku ubezpieczyciel może odmówić pokrycia szkody i scedować całą odpowiedzialność na przewoźnika.

Informacja za: www.transportoweprawo.pl, www.transport-manager.pl, www.cds-ubezpieczenia.pl, www.cds-odszkodowania.info, www.oc-przewoznika.info