Author: | Category: Prognozy |

Wyniki działalności rynku transportowego w 2014 r.

raw, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie, a także wypadkach drogowych.

Przyjrzyjmy się dokładniej statystykom, ze szczególnym uwzględnieniem transportu samochodowego.

raport transport 2015

Przychody, zatrudnienie i wynagrodzenie w branży transportowej

Z danych GUS wynika, że przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2014 r. były większe o 4,7% niż rok wcześniej i wyniosły 174,2 mld zł.

W 2014 r. w transporcie samochodowym zarobkowym firmy przewiozły 665,1 mln ton (o 1,9% więcej niż przed rokiem) i zrealizowały pracę przewozową na poziomie 188,6 mld tonokilometrów (o 2,2% więcej niż w 2013 r.).

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2014 r. wyniosło 504,3 tys. osób i było o 1,2% większe w porównaniu z 2013 r. Natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku prac wyniosło 3392,1 zł i było większe o 4,3% w porównaniu z 2013 r.

Dynamika i struktura przewozów ładunków i pracy przewozowej

Dane o przewozach ładunków obejmują przewozy realizowane przez polskich przewoźników w transporcie krajowym i w transporcie międzynarodowym. W 2014 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1840,0 mln ton ładunków (o 0,5% mniej niż przed rokiem) i wykonano pracę przewozową w wysokości 349,6 mld tonokilometrów (o 0,5% większą niż przed rokiem). Do wzrostu pracy przewozowej przyczynił się transport samochodowy, lotniczy, rurociągowy oraz żegluga śródlądowa.

Transportem samochodowym w 2014 r. przewieziono 1547,9 mln ton ładunków (o 0,3% mniej niż w 2013 r.) i wykonano pracę przewozową w tonokilometrach większą o 1,2%. Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach wyniósł 56,5%, natomiast w pracy przewozowej osiągnął poziom 83,9%. Transportem zarobkowym przewieziono o 1,9% więcej niż przed rokiem (874,3 mln ton), a praca przewozowa była wyższa o 2,0%.

Wielkość tych przewozów ulokowała Polskę na drugiej pozycji wśród 28 krajów Unii Europejskiej (na pierwszym miejscu znalazły się Niemcy). W przewozach międzynarodowych Polska zajęła natomiast pierwsze miejsce (jej udział wyniósł ponad 24%). Najwięcej przewozów stanowiły przewozy do/z krajów Unii Europejskiej (w szczególności do Niemiec).

Największy wzrost przewozów odnotowano w przewozach cementu, wapna i gipsu (28,3%), mebli, pozostałych wyrobów gotowych (11,4%) oraz produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa (9,9%). Największy spadek odnotowano w przewozach węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wyrobów włókienniczych i odzieży, skóry i produktów skórzanych.

Tabor transportowy

Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników wyniosła 26,5 mln (wzrost o 0,8 mln w stosunku do 2013 r.). Wzrosła liczba rejestracji większości rodzajów pojazdów, w tym samochodów ciężarowych (o 32,3%). Liczba wszystkich samochodów ciężarowych w końcówce roku wyniosła 3,0 mln szt. (o 2,5% więcej niż przed rokiem). Udział zarejestrowanych samochodów ciężarowych w wieku powyżej 30 lat zwiększył się z 15,9% do 16,7%. Zanotowano natomiast spadek udziału pojazdów w wieku do 5 lat (z 14,6% do 13,8%) oraz wzrost udziału pojazdów w przedziale wiekowym 16 – 30 lat (z 31,2% do 32,8%). Struktura samochodów ciężarowych pod względem ładowności wyniosła odpowiednio: pojazdy o ładowności poniżej 1,5 tony (79,0%), pojazdy o ładowności 10 ton i większej (3,7%). Liczba ciągników siodłowych w końcu 2014 r. wyniosła 303,2 tys. szt. i była większa o 8,1% niż przed rokiem.

Podsumowując

GUS co roku prezentuje publikacje zawierającą podstawowe dane dotyczące wyników działalności sektora transportu. Jej celem jest przedstawienie aspektów warunkujących rozwój tej gałęzi gospodarki. Publikacja została opracowana na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych danych administracyjnych.