Author: | Category: Informacje, Przepisy |

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów z zagranicy

Od stycznia 2016 roku osoby, które sprowadziły samochód z zagranicy nie muszą uiszczać już opłaty recyklingowej. Wszystko za sprawą noweli o recyklingu pojazdów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego prawa unijną dyrektywę ws. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowe przepisy zakładają także, że producenci i importerzy zobowiązani są zapewnić funkcjonowanie co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania starych pojazdów w każdym województwie.

 

rejstracja samochodów a opłata recykingowa

Zwolnienie z opłaty recyklingowej

Zmiany przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji były bezpośrednią konsekwencją pozwania Polski do Trybunału Sprawiedliwości przez Komisję Europejską w październiku 2014 roku. KE miała bowiem wiele zastrzeżeń odnośnie organizacji wycofywania zużytych pojazdów i ich recyklingu. Głównym zarzutem Komisji było istnienie opłaty recyklingowej, która zdaniem Komisji przerzucała koszty sieci demontażu na obywateli. Do tej pory należało płacić 500 PLN za każdy sprowadzony do Polski pojazd.

Zgodnie z nową ustawą od teraz osoby sprowadzające samochody z UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (osoby indywidualne i właściciele komisów) są zwolnione z opłaty recyklingowej. Pozwoli to obniżyć koszty funkcjonowania importerów samochodów używanych. Jednocześnie nowelizacja ma wyeliminować szarą strefę i skierować klientów do legalnych stacji demontażu.

Punkty demontażu starych aut

Producenci i importerzy (np. dealerzy samochodowi i właściciele komisów) wprowadzający na rynek ponad tysiąc pojazdów rocznie są zobowiązani zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Oznacza to, że każdy dealer lub komis samochodowy musi zagwarantować co najmniej 48 stacji lub punktów w całej Polsce (muszą być to własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu). Z kolei przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek nie więcej niż tysiąc pojazdów w ciągu roku kalendarzowego są obowiązane zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach.

Brak opłat za przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu oraz jest zobowiązany do przyjęcia pojazdu wycofanego z eksploatacji, dla którego brak jest dowodu rejestracyjnego lub który nie posiada cech identyfikacyjnych pojazdu.

Jednocześnie stacje demontażu nie mogą pobierać opłat od właścicieli za przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji a zarejestrowanych na terenie całej UE. Opłata będzie mogła być pobierana tylko w określonych przepisami przypadkach:

  1. Gdy pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. Gdy pojazd wycofany z eksploatacji:
  3. a) jest niekompletny,
  4. b) zawiera odpady, które zostały do niego dodane.

W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata nie może przekraczać 10 zł za każdy kilogram brakującej masy pojazdu.

W odniesieniu do prowadzących stacje demontażu ustawa wprowadza także opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów.

Podsumowując

Nowe przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji implementują regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa podpisana 18 czerwca 2015 r. obowiązuje od początku br. Na zmianach zaoszczędzą wszyscy kierowcy sprowadzający auta z zagranicy, jednak na dealerów i właścicieli komisów samochodowych nałożone zostaną nowe obowiązki. Właściciele stacji oczywiście krytykują nowe przepisy.