Author: | Category: News, Przepisy, Systemy |

 

Łatwiej będzie wykryć oszustwa i manipulacje w tachografach

 1. Całkowicie nowe akty prawne
 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności
 3. Większa wiarygodność warsztatów i techników
 4. Nowy katalog naruszeń
 5. Podsumowanie
Tachograph

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało właśnie projekt ustawy o tachografach. Określa on przede wszystkim zadania podmiotów i warunki prowadzenia działalności związanej z tachografami stosowanych w transporcie. Jedną z ważniejszych zmian będzie uniemożliwienie uzyskania zezwolenia w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów dla firm posiadających transport. Ustawa wprowadzi także szereg zmian w ustawach o transporcie drogowym i w prawie o ruchu drogowym.

Dzięki nowym przepisom ograniczone zostaną oszustwa i manipulacje, zwiększy się  wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów. Pojawią się także nowe sankcje finansowe i karne dla osób, które łamią przepisy.

 1. Całkowicie nowe akty prawne

Projektowana ustawa o tachografach została opublikowana w dniu 14 kwietnia 2017 r. Na początku myślano wyłącznie o wprowadzeniu zmian i poprawek do istniejącej ustawy, jednak w toku prac nad dokumentem finalnie podjęto decyzję o stworzeniu całkowicie nowych aktów (niniejsza ustawa uchyla ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych).

Zmiana dotychczasowych przepisów wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (termin implementacji upłynął 2.03.2016 r.).

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności

Zgodnie ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania systemu tachografów zezwolenie na prowadzenie działalności po wejściu w życie ustawy będzie wydawane:

 • Dla producentów pojazdów – w zakresie instalacji tachografów
 • Dla instalatorów – w zakresie instalacji i sprawdzania tachografów
 • Dla warsztatów – w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów.

Tym samym ograniczono możliwość uzyskania zezwolenia dla przewoźników drogowych i firm związanych z przedsiębiorstwami transportowymi. Prezes Głównego Urzędu Miar przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów będzie sprawdzał ewidencję przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Może zwrócić się także w tym celu do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Projektowana ustawa ogranicza tym samym ryzyko wystąpienia konfliktów interesów między warsztatami wykonującymi instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów a przewoźnikami drogowymi.

 1. Większa wiarygodność warsztatów i techników

Dzięki zmianom w przepisach zwiększy się wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów. Podniesione zostaną także kompetencje i wiarygodność techników warsztatów. Łatwiej będzie wykryć oszustwa i manipulacje w odniesieniu do tachografów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka popełniania błędów.

Podmiot posiadający zezwolenie w zakresie tachografów będzie musiał m.in. zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie tachografów cyfrowych lub analogowych, zapewnić technikom warsztatu dostępność niezbędnych urządzeń (określi je w drodze rozporządzenia minister gospodarki), zapewnić im udział w szkoleniach okresowych (co najmniej raz na 4 lata), a także będzie zobowiązany przyjmować nie rzadziej niż raz na 2 lata oświadczenia od zatrudnionych przez siebie techników o braku skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa.

Nie będzie mu także wolno w okresie prowadzenia działalności wykonywać przewozów drogowych w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym. Technik warsztatu nie będzie mógł z kolei wykonywać czynności na rzecz przewoźnika drogowego lub osoby reprezentującej przewoźnika. W przypadku naruszania przepisów przez warsztaty, GUM może czasowo zawiesić zezwolenie na okres do 2 lat. Może także uchylić uprawnienie dla technika warsztatu.

 1. Nowy katalog naruszeń

Zgodnie z projektem ustawy o tachografach za produkcję, dystrybucję, reklamę i sprzedaż urządzeń do manipulacji tachografami będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei za wykonywanie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów bez zezwolenia podmiot będzie podlegał karze grzywny w wysokości 20 tyś. PLN.

W projekcie ustawy znalazły się także zmiany dotyczące naruszeń przepisów o używaniu tachografów, wykresówek i kart kierowców. Po jej wejściu w życie będą obowiązywały o wiele bardziej surowe kary. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, do którego podłączone zostanie niedozwolone urządzenie dodatkowe lub niedozwolony przedmiot wpływający na niewłaściwe funkcjonowanie tachografu grozić będzie grzywna 2 tyś. PLN. Także za odmowę poddania się kontroli lub brak możliwości okazania zapisów z tachografu, zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz z poprzednich 28 dni lub karty kierowcy, jeśli kierowca posiada taką kartę grozić będzie 2 tyś. PLN mandatu. Dodatkowo za niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego technika lub warsztat grozić będzie 5 tyś. W gestii przewoźnika leżeć będzie zatem sprawdzenie czy dany warsztat lub technik posiada zezwolenie na wykonywanie działalności.

Ponadto jeżeli podczas kontroli funkcjonariusze służb kontrolnych znajdą wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji, będą oni upoważnieni do skierowania pojazdu do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. W przypadku potwierdzenia manipulowania danymi rejestrowanymi przez tachograf koszty sprawdzenia ponosić będzie przewoźnik drogowy lub inny podmiot wykonujący przewozy drogowe, będący właścicielem lub użytkownikiem pojazdu.

 1. Podsumowanie

Nowe ustawodawstwo ma uszczelnić funkcjonowanie systemu tachografów i poprawić bezpieczeństwo wykonywania przewozów. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu z rynku nieuczciwych podmiotów (instalatorów, serwisantów) oraz wprowadzeniu zakazu reklamowania i sprzedaży urządzeń służących do manipulacji. Do łamania przepisów zniechęcić mają także wysokie kary finansowe. Dodatkowo przyjęte zostaną odpowiednie środki zapobiegające konfliktom interesów między warsztatami a przedsiębiorstwami przewozowymi.

Na razie nie wiadomo kiedy zmiany wejdą w życie. Do przepisów ustawy muszą powstać jeszcze projekty odpowiednich rozporządzeń.

Informacja za: www.legislacja.rcl.gov.pl, www.bip.kprm.gov.pl, www.rp.pl, www.kadry.abc.com.pl, www.truck-van.pl