Author: | Category: News, Technologia |

Tachografy po zmianach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym od 2 marca 2016 r. przewoźników obowiązują zmiany dotyczące elektronicznych urządzeń rejestrujących. Ewolucji uległy zarówno elementy techniczne samych urządzeń, jak i stosowane procedury kontrolne. Położono również duży nacisk na odpowiedzialność jaka cięży na warsztatach dokonujących homologacji tachografów. Wprowadzając zmiany ustawodawca unijny dążył do ścisłego nadzoru, pozwalającego łatwo wykryć wszelkie manipulacje i oszustwa.

Co zatem zmieniło się w ustawie, jak często będę dokonywane przeglądy tachografów i jakie nowe uprawnienia zyskają organy kontrolne?

tachografy-a-manipulacja

Urządzenia nowej generacji

Zmiany, które weszły w  życie zakładają przede wszystkim wprowadzenie tachografów nowej generacji, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS). Dzięki temu łatwiej będzie można zlokalizować pojazd a tachograf będzie zapisywał wszystkie czynności kierowcy, uniemożliwiając jakiekolwiek manipulacje przy urządzeniu. Dane automatycznie zapisywane przez tachograf będą dotyczyły: punktu początkowego dziennego okresu pracy, skumulowanego czasu prowadzenia pojazdu (co 3 godziny) oraz punktu końcowego dziennego okresu pracy. Dzięki temu Policja i ITD będą mogły łatwo nadzorować i kontrolować kierowców (zdalnie, kiedy pojazd będzie w ruchu). Na potrzeby kontroli drogowych pojazdów przesyłane będą także dane dotyczące zdarzeń albo danych rejestrowanych przez tachograf (np. ostatnia próba naruszenia zabezpieczenia, najdłuższa przerwa w zasilaniu, usterka czujnika, konflikt ruchu pojazdu, prowadzenie auta bez ważnej karty, włożenie karty podczas prowadzenia pojazdu, dane dotyczące regulacji czasu, dane kalibracyjne, numer rejestracyjny pojazdu, prędkość zarejestrowana przez tachograf).

Dostęp do przesyłanych danych będą miały również warsztaty. Będzie to niezbędne do sprawdzenia poprawnego funkcjonowania tachografu. Elementy tachografu oraz wszystkie połączenia z tachografem będą zaplombowane zgodnie ze świadectwem homologacji. Plomba będzie mogła zostać usunięta lub naruszona tylko przez instalatorów lub warsztaty zatwierdzone przez właściwe organy w celu naprawy, konserwacji lub powtórnej kalibracji tachografu albo przez funkcjonariuszy służb kontrolnych odpowiednio przeszkolonych i upoważnionych w celu kontroli a także w celu naprawy lub modyfikacji pojazdu. Przed ponownym założeniem plomb warsztat obowiązkowo sprawdzi tachograf i przeprowadzi jego kalibrację.

Uwaga!!! Tachografy nowej generacji będą regularnie sprawdzane przynajmniej raz na 2 lata.

Jazda bez karty kierowcy

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w przypadku, gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona, kierowca będzie miał obowiązek w ciągu 7 dni wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie, w którym mieszka. Kierowca będzie mógł jeździć bez karty przez maksymalnie 15 dni (lub dłużej jeśli musi odstawić pojazd do bazy, pod warunkiem że będzie w stanie wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty w tym czasie). Dzięki temu płynność firmy transportowej pozostanie niezachwiana.

Podczas wydawania, wymiany lub przedłużenia karty kierowcy będzie sprawdzane, czy kierowca nie ma już innej ważnej karty – służby kontrolne w całej Unii będą miały dostęp do rejestrów elektronicznych za pomocą systemu informacyjnego.

Warsztaty wyznaczone do sprawdzenia ewentualnych manipulacji

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 zatwierdzono także odpowiednie warsztaty do sprawdzenia ewentualnych manipulacji. Od teraz służby kontrolne, jeśli będą chciały sprawdzić pojazd pod kątem podłączenia niedozwolonego urządzenia, skierują go do wyznaczonego warsztatu, żeby zbadano tam, czy tachograf działa poprawnie, czy prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, czy poprawne są parametry kalibracji oraz czy zostały podłączone urządzenia manipulacyjne. Na miejscu będzie można usunąć z pojazdu wykryte urządzenia wraz z tachografem lub jego elementami i wykorzystać je jako dowód.

Podsumowując

Manipulowanie tachografami to problem, z którym od lat walczyły organy kontrolne w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego niebawem wprowadzone zostaną nowe, inteligentne technologie, które wyeliminują ten proceder oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo wpłyną one na zapewnienie uczciwej konkurencji i odpowiednich warunków pracy kierowców.  Udoskonalone urządzenia mają bardzo mocno ograniczyć możliwość fałszowania zbieranych przez nie informacji, będą one bardziej odporne na magnes oraz będą miały łączność z satelitą. Służby kontrolne będą mogły zdalnie pobierać dane bez konieczności zatrzymywania pojazdu dzięki bezprzewodowej transmisji. Przedsiębiorcy transportowi będą musieli wyposażyć w najnowsze tachografy pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy 36 miesięcy po wejściu w życie przepisów szczegółowych dotyczących konstrukcji, funkcjonowania i użytkowania tachografów.