Author: | Category: Przepisy |

adr-znak-ustapJak przewozic towary niebepzieczne?

Dokonywanie przewozu towarów niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej wymaga dostosowania się do przepisów tzw. umowy ADR. ADR to skrót od wyrażenia z języka francuskiego- L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADR jest międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta zawiera przepisy europejskie dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1975 roku.

Umowa ADR określa jednoznacznie zasady przewożenia towarów niebezpiecznych. Towary te mogą być przewożone:

  • w sztukach przesyłki –w opakowaniach transportowych, bądź też w określonych przypadkach – bez opakowań,
  • luzem – czyli bez opakowania, bezpośrednio w skrzyni ładunkowej pojazdu albo w kontenerze. W taki sposób można przewozić jedynie materiały stałe o charakterze materiałów niebezpiecznych,
  • w cysternach – tak przewozi się głównie materiały płynne.

Przewożenie sztuk przesyłki

Sztuką przesyłki mogą być materiały niebezpieczne umieszczone w bębnach, kanistrach, butlach, beczkach bądź też w skrzyniach. W ten sposób mogą zostać załadowane materiały niebezpieczne do pojazdów zamkniętych, krytych opończą lub odkrytych.

Jeśli transport dotyczy materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, powinny one zostać rozmieszczone w pojeździe w taki bezpieczny sposób, aby podczas nawet długotrwałej jazdy po różnych drogach, nie zmieniły swojego położenia. Z tego względu sztuki przesyłki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się, oraz posiadać ostrzegawcze naklejki, dozwolone w umowie ADR.

Podczas ładowania ładunku do pojazdu transportującego go w inne miejsce, konieczne jest przestrzeganie przy towarach niebezpiecznych zakazu ładowania razem, ponieważ w przeciwnym wypadku powstaje duże zagrożenie podczas dokonywania transportu.
Przewożenie luzem

Towary niebezpieczne mogą być przewożone luzem w pojazdach lub kontenerach, jeśli przewiduje taką możliwość umowa ADR i pod warunkiem, że wymagania tego przepisu są spełnione oraz zastosowane zostaną środki zapobiegające wydostaniu się towaru z pojazdu lub kontenera.

Przewożenie towarów niebezpiecznych w cysternach

W cysternach wedle przepisów umowy ADR można przewozić tylko niektóre, dokładnie określone niebezpieczne materiały ciekłe i granulaty, materiały sproszkowane i inne. Cysterna powinna być napełniana tylko takimi materiałami, które są dopuszczone w umowie ADR. Cysterna powinna spełniać wszystkie wymagania techniczne i powinna być sprawna.