Author: | Category: News, Przepisy |

 

Wzmożone kontrole na granicach

  1. Uszczelnić system podatkowy
  2. Zasady oraz odpowiedzialność za naruszenia
  3. Podsumowując
Unia Eurpejska

18 kwietnia br. zaczęły obowiązywać nowe wymagania odnośnie przewozów drogowych towarów uznanych za wrażliwe z punku widzenia możliwości powstania nadużyć podatkowych. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej rozpoczęli kontrolę przestrzegania przepisów nowej ustawy. Zarówno przewoźnicy, jak i kierowcy mogą już niebawem dostać karę administracyjną oraz wysoką grzywnę za niewywiązanie się ze swoich obowiązków i wymogów.

  1. Uszczelnić system podatkowy

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy) weszła w życie 18 kwietnia;  z wyłączeniem regulacji związanych z nakładaniem kar na przewoźników i kierowców (art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt. 2).  Te zaczną obowiązywać od 01 maja br.

Jeśli chodzi o wytyczne ustawy, to mają one zastosowanie do przewozu paliw płynnych (paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe, preparaty smarowe), alkoholu skażonego oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki) i suszu tytoniowego. Katalog towarów podlegających monitoringowi został szczegółowo określony w ustawie. Właśnie transport tych towarów był najczęstszym przedmiotem nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i podatku akcyzowego. Pakiet przewozowy ma od tera uszczelnić system podatkowy oraz pomóc w zwalczaniu szarej strefy.

  1. Zasady oraz odpowiedzialność za naruszenia

Zamiar przewozu towarów wrażliwych należy zgłosić do systemu SENT (system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów). Obowiązek ten dotyczy podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających towary oraz przewoźników (na każdy z tych podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki). Przewoźnik musi wpisać w zgłoszenie swoje dane, numery rejestracyjne pojazdów, datę rozpoczęcia przewozu, planowana datę zakończenia przewozu, numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju oraz numer dokumentu przewozowego. Przewóz danego rodzaju towarów będzie możliwy dopiero po otrzymaniu przez przewoźnika numeru referencyjnego (jest on ważny 10 dni od nadania). Przewoźnik jest zobowiązany przekazać ten numer kierowcy.

Funkcjonariusze skarbówki już rozpoczęli wzmożone kontrole; głównie na granicy z Niemcami. Na drogi wyszło 150 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (wcześniej Izby Celnej). KAS sprawdza przede wszystkim, czy przewożone towary są zarejestrowane w systemie SENT. Taką kontrolę może prowadzić także policja, straż graniczna oraz ITD. Na razie służby za brak rejestru traktują przewoźników ulgowo, ale od 01 maja zaczną nakładać na nich surowe kary.

Przewoźnik za brak uzupełnienia zgłoszenia będzie mógł otrzymać karę w wysokości 20 tyś. PLN. Kierowca za brak numeru referencyjnego może otrzymać mandat w wysokości od 5 do 7,5 tys. PLN. Dodatkowo możliwe będzie zatrzymanie środka transportu lub towaru do momentu zgłoszenia przewozu do rejestru. Co więcej jeśli przewożony towar nie będzie odpowiadał  co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, na pojazd lub towar będą mogły zostać nałożone zamknięcia urzędowe.

  1. Podsumowując

Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na podmioty zajmujące się handlem i przewozem tzw. towarów wrażliwych. Do końca kwietnia br. będą trwały nasilone działania mające na celu wskazanie, czy przedsiębiorcy wywiązują się z określonych wymogów. Funkcjonariusze KAS zatrzymują każdy transport, w którym mogą być przewożone wyroby określone w ustawie. Z początkiem maja będą już stosować wobec nich surowe konsekwencje. Przedsiębiorcy mieli bowiem czas na zapoznanie się i wdrożenie nowych regulacji.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.rp.pl, www.vat.pl, www.tvn24bis.pl, www.e-prawnik.pl