Author: | Category: Informacje, Przepisy |

transportKim jest zarządzający transportem i jakie są jego obowiązki

Jednym z podstawowych wymagań działalności licencjonowanej firmy przewozowej na rynku  jest wyznaczenie lub powołanie co najmniej jednej osoby zarządzającej operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie. Zarządzający transportem musi być osobą fizyczną, cieszącą się dobrą reputacją i posiadającą odpowiednie kompetencje zawodowe potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Oprócz tego powinien posiadać miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich. Powołanie takiej osoby w firmie ma na celu zwiększenie skuteczności sektora transportu drogowego pod względem ekonomicznym i społecznym.

Przepisy unijne i krajowe, regulujące wyznaczenie przez przedsiębiorców transportowych osoby zarządzającej transportem, weszły w życie 04.12.2011r., jednak do tej pory budzą one sporo niejasności.

Zadania menagera transportu

Zarządzający transportem według przepisów prawa musi w  sposób rzeczywisty i  ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym. Może być on zatrudniony przez przedsiębiorcę, może nim być sam przedsiębiorca lub może być nim inna osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę na podstawie umowy. Ważne jest aby menager transportu miał rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem.  Taki charakter gwarantuje np. stosunek pracy lub inna umowa cywilno-prawna np. kontrakt menadżerski.

Do obowiązków kierownika  transportu należy w szczególności utrzymanie i konserwacja pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów transportowych, przydzielanie ładunków/usług kierowcom/pojazdom,  sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem, podstawowa księgowość oraz nadzór nad pracą innych osób.

Menager transportu zobligowany jest do  posiadania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz fachowej wiedzy z zakresu transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Naruszenie obowiązków

Jeśli zarządzający transportem naruszy obowiązki i warunki przewozu drogowego lub dopuści nawet nieumyślnie do powstania takich naruszeń, zostanie nałożona na niego kara grzywny w wysokości do 2000 zł (za jedno wykroczenie)  w trybie kodeksu postępowania w sprawie wykroczeń. Zatem menager transportu odpowiada zarówno za swoje własne czyny jak i za czyny innych osób , jeżeli był za nie odpowiedzialny.

Zarządzający transportem odpowiada przede wszystkim za niewyposażenie kierowcy w odpowiednie dokumenty (wypis z licencji, świadectwo kierowcy,  wykresówki itp.). Oprócz tego odpowiada za nieprawidłowe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie dokumentów, dopuszczenie do przewozu kierowcy, który nie ukończył wymaganego szkolenia, nie posiada orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kary pieniężne grożą mu także za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i szybko psujących się artykułów spożywczych, za dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku, dopuszczenie do wykonywania przewozu pojazdem powodującym hałas  lub wydzielającym szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom.

Jeżeli zarządzający transportem dopuści się rażącego naruszenia, właściwy organ jest uprawniony do wszczęcia postępowania mającego na celu pozbawienie go dobrej reputacji. Jeśli zarządzający transportem utraci dobrą reputację, właściwy organ uznaje tę osobę za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorstwa oraz może odebrać przedsiębiorcy licencję.

Użyczenie licencji

Osoba, która posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych może użyczyć go przedsiębiorcy i wykonywać zadania związane z zarządzaniem transportem w jego firmie. Jednak osoba ta może kierować  operacjami w nie więcej niż w czterech przedsiębiorstwach jednocześnie. Dodatkowo działania te mogą być wykonywane,  gdy połączona flota z różnych firm nie liczy więcej niż 50 samochodów.

Dlatego warto aby przedsiębiorca przed zawarciem umowy otrzymał na piśmie oświadczenie od osoby użyczającej swoje CPC, w którym będzie zawarta informacja, że osoba ta zarządza flotą nie większą niż 50 pojazdów w nie więcej niż czterech firmach.

Podsumowanie

Obowiązek wyznaczenia w przedsiębiorstwie transportowym osoby zarządzającej transportem wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009. Przedsiębiorca transportowy zgodnie z przepisami prawa musi powiadomić na piśmie właściwy organ o wyznaczeniu zarządzającego transportem w swojej firmie. Jeśli przedsiębiorca nie spełni tego wymogu może zostać mu cofnięte zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Należy dokładnie przemyśleć kto będzie osobą zarządzającą w naszej firmie ponieważ to od niej będzie zależała w dużej mierze organizacja całego przedsiębiorstwa.