Author: | Category: Przepisy |

Wszystko o zezwoleniach EKMT

 

Przewozy międzynarodowe rzeczy wymagają stosownych zezwoleń. Przewoźnicy wykonujący transport drogowy na terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii winni posiadać licencję wspólnotową. Przewozy poza te kraje mogą być realizowane po uzyskaniu dodatkowych zezwoleń. Do jednych z najważniejszych należą zezwolenia EKMT ważne w zrzeszonych krajach członkowskich.

zezwolenia ekmt

 

Jakie są zasady przyznawania i korzystania z zezwoleń EKMT?

 

Kraje członkowskie

Zezwolenia EKMT są to zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Na ich podstawie można wykonywać przewozy pomiędzy krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria.

Do krajów członkowskich EKMT należą: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Zezwolenie EKMT nie uprawnia do przewozów kabotażowych oraz nie zastępuje zezwoleń wymaganych dla przewozów specjalnych np. ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych itp.

Uwaga!!! Ważność zezwolenia może być ograniczona terytorialnie. O wyłączeniu danego kraju (mimo członkostwa EKMT) informuje czerwona pieczęć z symbolem kraju.

 

Limity podstawowe i dodatkowe

Zasady obliczania limitów podstawowych oraz podziału zezwoleń EKMT dokonuje Komisja Społeczna powołana przez ministra właściwego do spraw transportu. Limit podstawowy to liczba przyznawanych przedsiębiorcy zezwoleń zagranicznych na dany rok kalendarzowy (zależy ona od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych do Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń). Limit podstawowy ustalony dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% całego rocznego kontyngentu danego rodzaju zezwoleń zagranicznych i dla danego kraju na bieżący rok. Komisja Społeczna rozpatrując wnioski uwzględnia m. in.: liczbę przewozów wykonanych z użyciem zezwolenia EKMT, dotychczasowy sposób wykorzystywania zezwolenia EKMT, liczbę pojazdów uprawnionych spełniających odpowiednie wymogi EURO oraz liczbę zezwoleń Rosja kraje trzecie wykorzystanych i zwróconych do GITD. Zezwolenia, które zostały unieważnione lub zwrócone przez przewoźnika, mogą być wydane powtórnie nowym przedsiębiorcom, na pozostały okres ważności.

Komisja co najmniej raz w miesiącu rozpatruje także wnioski o limity dodatkowe oraz ustala zasady podziału limitów dodatkowych. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym każdego miesiąca. Lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: www.gitd.gov.pl.

 

Uzyskanie zezwolenia

Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy na podstawie złożonego wniosku. Aby złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, przedsiębiorca musi posiadać ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych, które spełniają odpowiednio wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami (dla pojazdów polskich. jest to min. EURO III, EURO IV, lub EURO V). Aby zatem otrzymać zezwolenie należy wcześniej spełnić wymogi ekologiczne i bezpieczeństwa pojazdów oraz przyczep.

Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem, w którym muszą zostać udokumentowane chronologicznie informacje o operacjach transportowych przeprowadzonych podczas każdego etapu podróży pomiędzy krajami członkowskimi (zarejestrowane informacje mogą być użyte wyłącznie do kontroli wykorzystania zezwoleń). Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania i zamiany z innymi przewoźnikami. Zezwolenie i karnet muszą znajdować się w pojeździe na całej trasie przewozu (w kraju załadunku, w krajach tranzytowanych i w kraju wyładunku) i muszą być ważne na całej trasie przewozu.

Uwaga!!! Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, jednak każdorazowo z zezwolenia może korzystać tylko jeden pojazd.

Opłata za wydanie zezwolenia zagranicznego EKMT wynosi 1.800 zł za okres jednego roku.

Sposób wykorzystania zezwoleń EKMT podlega weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. W przypadku niewłaściwego wykorzystania zezwolenia może być ono unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy.

 

Podsumowując

Zezwolenie EKMT to dokument dopuszczający do wykonywania przewozów międzynarodowych pomiędzy krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (nie uprawnia ono do wykonywania przewozów kabotażowych lub nienormatywnych). Zezwolenie EKMT może być używane tylko przez jeden pojazd w tym samym czasie. Zezwolenie jest ważne łącznie z karnetem (karnet służy do rejestracji informacji o operacjach transportowych) oraz odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wymogi bezpieczeństwa oraz warunki dopuszczenia do ruchu pojazdu lub naczepy albo przyczepy. Zezwolenia muszą być stosowane zgodnie z ich terytorialnym zakresem ważności i nie mogą być przekazywane przez przedsiębiorcę osobom trzecim. Wszystkie zezwolenia zagraniczne wydane przez GITD podlegają obowiązkowemu zwrotowi.

Wszelkie informacje dotyczące zezwoleń i kryteriów podziału zezwoleń EKMT ważnych w 2016 r. można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Informacja za: www.gitd.gov.pl, www.biznes.gov.pl, www.psm.pl