Author: | Category: Prognozy, Przepisy |

Zmiany transportowe 2016r. Podsumowanie.

Już niebawem zmienią się przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Będą one polegać na wdrożeniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zmiany będą dość rozległe; głównie w obszarze wymogów zachowania dobrej reputacji. Dodatkowo utworzony zostanie specjalny rejestr elektroniczny wymagany przez Unię Europejską. Wcześniejsze propozycje przewidywały o wiele bardziej radykalne zmiany, ale ministerstwo wycofało się z nich z powodu protestów.

zmiany transportowe 2016

Czego zatem powinni spodziewać się przewoźnicy?

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zgodnie z projektem Polska jest zobowiązana utworzyć Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Wynika to bezpośrednio z konieczności wypełnienia przez nasz kraj zobowiązań nałożonych przez niektóre akty prawne Wspólnoty. Rejestr obejmie wszystkie osoby posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym w firmie. Informacje zawarte w rejestrze będą jawne i publicznie dostępne oraz będą mogły być wymieniane pomiędzy służbami kontrolnymi i właściwymi władzami poszczególnych państw członkowskich.

Za wymianę informacji będzie odpowiedzialny GITD (będzie pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego). Organ ten będzie udostępniał dane zawarte w rejestrze: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W rejestrze znajdą się trzy ewidencje:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • poważnych naruszeń przepisów z dziedziny transportu drogowego oraz nałożonych na przedsiębiorcę kar, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1071/2009;
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (dane te będą widniały do czasu przywrócenia im dobrej reputacji).

Utworzenie rejestru aktualnych danych w systemie teleinformatycznym ma wyeliminować niesolidne firmy oraz stworzyć warunki do uczciwej konkurencji przewoźników, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa transportu drogowego oraz całego obrotu gospodarczego. Dodatkowo rejestr  przyczyni się do poprawy skuteczności weryfikowania i nadzorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozów równolegle w kilku państwach członkowskich UE.

Jeżeli przedsiębiorca popełni poważne naruszenie przepisów wspólnotowych w zakresie transportu drogowego GITD wyśle do niego ostrzeżenie. Gdy przedsiębiorca ponownie dopuści się naruszenia, GITD cofnie wypisy lub całą licencję.

Zasady cofania dobrej reputacji

Do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy i otrzymania licencji na transport wymagane jest posiadanie dobrej reputacji przez wskazane przepisami osoby. Zgodnie z tymi przepisami nienaganną reputację powinni posiadać przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem w firmie.  Wymóg posiadania dobrej reputacji jest spełniony, gdy przedsiębiorca transportowy lub zarządzający transportem nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne bądź też nie dopuścili się dwukrotnego ciężkiego naruszenia regulacji transportowych.

Resort rozwoju i infrastruktury planuje wprowadzić do ustawy załącznik nr 4, zawierający wykaz przestępstw, których popełnienie będzie skutkować utratą dobrej reputacji (załącznik zawiera wykaz przestępstw utworzony w formie wyliczenia poszczególnych przepisów sankcjonujących czyny zabronione, zawartych w różnych ustawach). Po jego wprowadzeniu do utraty dobrej reputacji będą mogły doprowadzić naruszenia w zakresie:

-prawa handlowego m.in.: lichwa, wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, korupcja w gospodarczej, oszustwo kapitałowe, ubezpieczeniowe, fałszowanie znaków identyfikacyjnych towaru, niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej, wprowadzenie klientów w błąd przez nieprawidłowe oznaczenie lub nieoznaczenie towaru lub usługi, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie;

-prawa upadłościowego m.in.: podanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszeniu upadłości, niewydanie syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, przestępstwa na szkodę wierzycieli;

-płacy i warunków zatrudnienia w zawodzie m.in.: złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, niezgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych do zakładu ubezpieczeń społecznych, narażanie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

-prawa o ruchu drogowym m.in.:  sprowadzenie katastrofy lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu albo zdrowiu wielu osób bądź mieniu w wielkich rozmiarach oraz przygotowanie do tego przestępstwa, spowodowanie wypadku przez naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, dopuszczenie do ruchu pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu;

-handlu ludźmi lub narkotykami tj. przestępstwa handlu ludźmi zawarte w Kodeksie karnym oraz czyny zawarte w przepisach karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Aby odzyskać dobrą reputację, konieczne będzie zatarcie skazania za przestępstwa umyślne, które były przyczyną utraty dobrej reputacji oraz uznania z niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenie tych przepisów.

Podsumowując

Nowela ustawy o transporcie drogowym oznacza nowe zasady, jakie będą obowiązywały polskich przewoźników. Przede wszystkim utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Umożliwi to wymianę danych i spowoduje, że wszystkie naruszenia (…i to nie tylko te stwierdzone na terenie Polski, ale także na terytorium całej Wspólnoty) będą zapisywane w jednej ewidencji. Łatwiej będzie w związku z tym utracić licencję. Ustawa jednocześnie podnosi wymogi dotyczące zachowania tzw. dobrej reputacji.

Projekt nowej ustawy 12 kwietnia 2016 r. przyjęła Rada Ministrów.

Informacja za: www.experto24.pl, www.europim.pl, www.gitd.gov.pl, www.rp.pl, www.mib.gov.pl