Author: | Category: News, Przepisy |

Jakie zmiany zajdą w szkoleniach kierowców wykonujących przewóz drogowy?

Kierowców wykonujących przewozy drogowe czeka kilka istotnych zmian w związku z nowelizacją przepisów o szkoleniach okresowych i wstępnych. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa regulujące te kwestie zacznie obowiązywać już 31 marca 2016 r. Zmieni się przede wszystkim zakres tematów omawianych na szkoleniach – będzie większy ich wybór. Istotną zmianą jest także fakt, że od tej pory kierowcy i wykładowcy będą musieli podpisywać się na listach obecności. Dodatkowo wprowadzono również szereg zmian o charakterze porządkowym.

W niniejszym artykule przypomnimy kierowcom zawodowym jakie są wymagania odnośnie uzyskania kwalifikacji wstępnej i kiedy należy przejść szkolenie okresowe oraz podpowiemy jakie zmiany nastąpią po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

szkolenia kierowców zawodowych

 

Dla kogo szkolenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydaci na zawodowych kierowców (przewozy zarówno rzeczy jak i osób) muszą uzyskać tzw. kwalifikację wstępną, natomiast kierowcy wykonujący już transport muszą odbywać regularne szkolenia okresowe w cyklach co 5 lat. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2009 r. dla kategorii C1 lub C (samochody ciężarowe) oraz przed 10 września 2008 r. dla kategorii D1 lub D (autobusy). Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców, którzy otrzymali uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju pojazdów odpowiednio po 10 września 2009 r. oraz po 10 września 2008 r.

Szczegółowy zakres tematyczny dotyczący programu szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej oraz warunki prowadzenia zajęć w ramach szkolenia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym. Pełna wersja szkolenia składa się z 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyk). Powinni ukończyć ją najmłodsi adepci zawodu kierowcy tj. pomiędzy 18 a 21 rokiem życia na kat. C i C+E oraz pomiędzy 21 a 23 rokiem życia na kat. D i D+E. Osoby starsze mogą skończyć jedynie kwalifikację wstępną przyspieszoną, składającą się z 140 godzin zajęć.

Do kursu może przystąpić osoba:

  • przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu. Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Warto pamiętać, że przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne oraz uzyskać w prawo jazdy wpis posiadanych uprawnień.

 

Szkolenie okresowe

Kursanci przystępujący do szkolenia okresowego także muszą spełnić kilka określonych wymagań; przede wszystkim do szkolenia może podejść osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie lub przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • wykonywująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa,
  • niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • posiadająca świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szkolenie to cykl zajęć rozłożonych standardowo na 5 kolejnych dni. Można je odbyć również jako cykl zajęć rozłożonych w okresie 5 lat (obejmujących program kursu okresowego). Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych i do tej pory zawierał 5 modułów (3 moduły obowiązkowe i 2 moduły dodatkowe). Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. Warto pamiętać, że po każdym kolejnym szkoleniu okresowym należy ponownie zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz wymienić prawo jazdy. Szkolenie okresowe ukończone w Polsce ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.

 

Nowe rozporządzenie

Zgodnie z nowymi przepisami kierowca przystępujący do szkolenia okresowego w cyklu zajęć rozłożonych na 5 lat będzie mógł od teraz wybrać trzy, a nie jak dotychczas dwa tematy z modułu dodatkowego. Pozwoli to lepiej dostosować tematykę szkoleń do potrzeb, typu przewozów i zainteresowań kierowców oraz przedsiębiorców.

W nowym rozporządzeniu znalazł się także zapis o tym, że osoby prowadzące zajęcia oraz osoby szkolone w nich uczestniczące muszą potwierdzić każdorazowo odpowiednio przeprowadzenie i uczestnictwo w poszczególnych zajęciach na liście obecności osób szkolonych i w karcie zajęć praktycznych. Do tej pory wiele szkół oferowało odbycie 35 godzin wykładów przez Internet metodą E-learningu. Obecne zmiany mają na celu wyeliminowanie „wirtualnych” uczestników szkoleń.

Nowelizacja ma także na celu zapobiec różnicom w ustalaniu czasu szkolenia oraz systemu liczenia przerw między wykładami. Do rozporządzenia wprowadzono zapis, że godzina zająć teoretycznych jest równa 60 minutom (niektóre ośrodki uznawały do tej pory za godzinę szkolenia 45 minut lekcyjnych). Jednocześnie zlikwidowano system liczenia przerw między wykładami – dotychczas przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi nie mogły być dłuższe niż 15 minut, a łączny czas trwania przerw w ciągu jednego dnia nie mógł przekroczyć 90 minut. Test kwalifikacyjny będzie można przeprowadzić w grupach liczących nie więcej niż 25 osób (wcześniej liczba ta wynosiła 20 osób).

Oprócz tego po wejściu w życie zmian osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, będzie mogła przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych w tym samym ośrodku szkolenia, albo w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę. Do tej pory nie było możliwości zdawania testu w innym ośrodku więc jest to znaczne ułatwienie, dla tych którzy oblali egzamin.

Podsumowując

Zmiany i jednocześnie ułatwienia w szkoleniach, które wchodzą w życie 31 marca są dosyć istotne dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy oraz osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji kierowcy. Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na kilkuletnie inicjatywy organizacji przewoźników drogowych i może tylko pomóc branży transportowej.

Informacja za: www.zmpd.pl, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.